استاندارد مهارت و آموزشي
Mechanical Desktop كاربر
گروه برنامه ريزي درسي مكانيك
88/1/ تاريخ شروع اعتبار: 1
0-32/13/2/ كد استاندارد : 1
از كليه صاحب نظران
تقاضا دارد پيشنهادات و
نظرات خود را درباره
اين سند آموزشي به
نشاني هاي مذكور اعلام
نمايند.
معاونت پژوهش و برنامه ريزي : تهران - خيابان
آزادي- نبش چهارراه خوش - سازمان آموزش فني و
حرفه اي كشور- طبقه پنجم
تلفن: 66941516 دورنگار: 66941272
كد پستي : 1345653868
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR
دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران - خيابان
آزادي- خيابان خوش شمالي - تقاطع خوش و نصرت –
ساختمان فناوري اطلاعات و ارتباطات– طبقه چهارم
تلفن: 66944119 و 66944120 دورنگار 66944117
كد پستي : 1457777363
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR
1
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
خلاصه استاندارد
تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
آشنايي: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي/شناسايي: به مفهوم داشتن اطلاعات كامل/ اصول : به مفهوم مباني مطالب نظري/ توانايي: به مفهوم قدرت انجام كار
مشخصات عمومي شغل :
،(solid) كسي است كه از عهده ايجاد مدل هاي سه بعدي توپر Mechanical Desktop كارور
استفاده از قطعات استاندارد صنعتي مانند پيچ، مهره، فنر و ... تحليل و تنش قطعات دقت بارگذاري، محاسبه
ممان اينرسي- مونتاژ قطعات با يكديگر- ايجاد و ويرايش نماهاي استاندارد نقشه كشي، ايجاد نماهاي برشي،
اندازه گذاري خودكار قطعه، ويرايش اندازه گذاري ها، ايجاد و ويرايش جدول مواد و ليست قطعات و ترسيم
نقشه هاي انفجاري برآيد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم
حداقل توانايي جسمي : متناسب با شغل مربوطه
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد : نقشه كش و طراح به كمك رايانه
طول دوره آموزشي :
طول دوره آموزش : 220 ساعت
زمان آموزش نظري : 84 ساعت
زمان آموزش عملي : 136 ساعت
زمان كارآموزي در محيط كار : - ساعت
زمان اجراي پروژه : - ساعت
زمان سنجش مهارت : - ساعت
روش ارزيابي مهارت كارآموز :
% -1 امتياز سنجش نظري(دانش فني) : 25
% -2 امتياز سنجش عملي : 75
% -2-1 امتياز سنجش مشاهده اي: 10
% -2-2 امتياز سنجش نتايج كار عملي : 65
ويژگيهاي نيروي آموزشي :
حداقل سطح تحصيلات : ليسانس رشته مكانيك و نقشه كشي صنعتي
2
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
فهرست توانايي هاي شغل
رديف عنوان توانايي
1 توانايي ايجاد طرح هاي دو بعدي
2 توانايي ديدن نماهاي مختلف ، برجسته كردن ، دوران دادن و ويرايش قطعات
3 توانايي ايجاد صفحات طراحي ، عمل گرهاي بولين ، گردكردن و پخ كردن لبه ها ، سوراخ كاري
4 توانايي ايجاد نماهاي ترسيم
5 توانايي ايجاد صفحات كاري ، محورهاي كاري ، نقطه هاي كاري ، مسير سه بعدي و دستورهاي
Sweep , Loft
6 توانايي استفاده از تكنيك هاي پيشرفته اندازه گذاري ، قيد گذاري و رسم طرح
7 توانايي استفاده از تكنيك هاي پيشرفته مدل سازي
8 توانايي اسمبل كردن قطعات
9 توانايي نقشه كشي و حاشيه نويسي پيشرفته
10 توانايي ايجاد قطعات استاندارد و محاسبات مهندسي
11 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
3
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
20 13 1 توانايي ايجاد طرح هاي دو بعدي 7
1-1 آشنايي با امكانات صفحه نمايش و روشهاي وارد كردن دستورات
Mechanical Options 1-2 آشنايي با كادر محاوره اي
1-3 شناسايي اصول عمليات طراحي ترسيم دورنماي طرح
- پروفيل كردن (نهايي كردن) طرح اوليه
- آخرين موضوع رسم شده
- مقيد كردن يك طرح و اجراي قيود
- اندازه گذاري يك پروفيل
1-4 آشنايي با تبديل ترسيم هاي موجود دو بعدي اتوكد به پروفيل هاي
MDT
1-5 شناسايي اصول ايجاد طرحهاي دو بعدي
- ايجاد كردن طرحهاي دو بعدي
2 توانايي ديدن نماهاي مختلف، برجسته كردن، دوران دادن و
ويرايش قطعات دو بعدي
11 7 4
2-1 شناسايي اصول ديدن يك مدل از دريچه هاي ديد مختلف
- اجراي يك مدل از دريچه هاي ديد مختلف
2-2 شناسايي اصول استفاده از مرورگر براي ايجاد و ويرايش
- استفاده از مرورگر براي ايجاد و ويرايش
2-3 شناسايي اصول برجسته كردن پروفيل
- اجراي برجسته كردن پروفيل
2-4 شناسايي اصول دوران پروفيل
- دوران دادن پروفيل
4
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
2-5 آشنايي با ويرايش نمايه ها در قطعه
2-6 شناسايي اصول ديدن نماهاي مختلف، برجسته كردن، دوران دادن و
ويرايش قطعات
- اجراي نماهاي مختلف، برجسته كردن، دوران دادن و ويرايش قطعات
3 توانايي ايجاد صفحات طراحي ، عملگرهاي بولين، گردكردن
و پخ كردن لبه ها ، سوراخ كاري
16 10 6
3-1 آشنايي با ساختن يك صفحه بصورت صفحه فعال طراحي
(Sketched Features) 3-2 شناسايي اصول نمايه هاي ترسيمي
(Placed Features) 3-3 شناسايي اصول نمايه هاي موضعي
(Fillet) - اجراي گرد كردن لبه ها
(Chamfer) - اجراي پخ
و زدن سوراخ روي قطعات صلب (Hole) - اجراي سوراخكاري
3-4 شناسايي اصول ايجاد صفحات طراحي، عمل گرهاي بولين، گرد كردن و
پخ كردن لبه ها، سوراخ كاري
3-5 - ايجاد صفحات طراحي، عمل گرهاي بولين، گرد كردن و پخ كردن
لبه ها، سوراخ كاري
16 10 4 توانايي ايجاد نماهاي ترسيم 6
Mechanical در كادر محاوره اي Drawing 4-1 آشنايي با بخش
Options
(Drawing Views) 4-2 شناسايي اصول ايجاد نماهاي ترسيم
(Section Views) - اجراي نماهاي برشي
- ويرايش نماهاي ترسيم
5
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
- ويرايش اندازه گذاري ها
4-3 شناسايي اصول ايجاد نماهاي ترسيم
- ايجاد كردن نماهاي ترسيم
5 توانايي ايجاد صفحات كاري ، محورهاي كاري ، نقطه هاي
Loft, Sweep كاري ، مسير سه بعدي و دستورهاي
23 13 10
5-1 شناسايي اصول ايجاد محوركاري
- ايجاد كردن محوركاري
5-2 شناسايي اصول صفحه هاي كاري
- اجراي صفحه هاي كاري
5-3 شناسايي اصول ايجاد نقطه هاي كاري
- اجراي نقطه هاي كاري
5-4 شناسايي اصول كنترل قابليت رويت موضوعات
- ايجاد پروفيل به روش كشش
- اجراي اصول ايجاد تيغه
- اجراي تيغه
5-5 شناسايي اصول ايجاد صفحات كاري، محورهاي كاري، نقطه هاي
Loft, Sweep كاري، مسير سه بعدي و دستورهاي
- ايجاد صفحات كاري، محورهاي كاري، نقطه هاي كاري، مسير سه
Loft, Sweep بعدي و دستورهاي
6 توانايي استفاده از تكنيكهاي پيشرفته اندازه گذاري،
قيدگذاري و رسم طرح
27 17 10
(Construction Geometry) 6-1 شناسايي اصول ايجاد اشكال ساختار
6
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
(Construction Geometry) - ايجاد كردن اشكال ساختار
6-2 شناسايي اصول ايجاد پروفيلهاي چندگانه
- ايجاد كردن پروفيلهاي چندگانه
6-3 شناسايي اصول بستن طرح توسط لبه ها
- اجراي بستن طرح توسط لبه ها
(Text Sketch) 6-4 شناسايي اصول ايجاد متن برجسته
(Text Sketch) - اجرا كردن متن برجسته
6-5 شناسايي اصول كپي كردن طرحهاي دو بعدي
- اجراي كپي نقش هاي اجرا شده
6-6 آشنايي با نشان دادن موضوعات روي صفحه فعال طراحي
(Object/Faces) 6-7 شناسايي اصول تصوير كردن اشكال/ وجوه
(Object/Faces) - تصوير كردن اشكال/ وجوه
6-8 آشنايي با كپي كردن لبه ها
(Power Dimension) 6-9 شناسايي اصول اندازه گيري نيرومند
(Power Dimension) اندازه گيري به روش اندازه گيري نيرومند
(Power Edit) 6-10 شناسايي اصول ويرايش نيرومند
(Power Edit) - اجراي ويرايش نيرومند
(Automatic dimensioning) 6-11 شناسايي اصول اندازه گذاري خودكار
(Automatic dimensioning) - اجراي اندازه گذاري خودكار
6-12 شناسايي اصول نشان دادن اندازه گذاري ها و معادلات
- نشان دادن اندازه گذاري ها و معادلات
(Equation Assistant) 6-13 آشنايي با متغيرهاي طراحي
7
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
(Table-Driven Parts) 6-14 آشنايي با جدول هدايت كننده مواد
6-15 شناسايي اصول استفاده از تكنيكهاي پيشرفته اندازه گذاري، قيدگذاري و
رسم طرح
- استفاده كردن از تكنيكهاي پيشرفته اندازه گذاري، قيدگذاري و رسم
طرح
9 7 2 TEM 7 توانايي تعيين اندازه با دستگاه
(Feature Suppression) 7-1 شناسايي اصول استفاده از توقيف نمايه ها
(Feature Suppression) - استفاده كردن از توقيف نمايه ها
- استفاده از توقيف نمايه ها توسط جدول
7-2 شناسايي اصول استفاده از تغيير ابعاد قطعات
- استفاده كردن از تغيير ابعاد قطعات
(Shelling) 7-3 شناسايي اصول استفاده از ايجاد پوسته
(Shelling) - استفاده كردن از ايجاد پوسته
(Split Line) 7-4 شناسايي اصول استفاده از خط تقسيم كننده
(Split Line) - استفاده كردن از خط تقسيم كننده
(Face Split) 7-5 شناسايي اصول استفاده از تقسيم وجه
(Face Split) - استفاده كردن از تقسيم وجه
(Face Draft) 7-6 شناسايي اصول استفاده از شيب دادن وجوه
(Face Draft) - استفاده كردن از شيب دادن وجوه
(Pattern) 7-7 شناسايي اصول ايجاد انواع آرايه
(Pattern) - اجرا كردن انواع آرايه
7-8 شناسايي اصول كپي كردن نمايه ها
8
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
- كپي كردن نمايه ها
(Reordering) 7-9 شناسايي اصول تركيب بندي دوباره نمايه ها
(Reordering) - تركيب بندي كردن دوباره نمايه ها
7-10 شناسايي اصول اضافه كردن يك قطعه جديد به فايل
- اضافه كردن يك قطعه جديد به فايل
7-11 شناسايي اصول قرينه سازي يك قطعه
- قرينه سازي يك قطعه
7-12 شناسايي اصول تقسيم يك قطعه به دو قطعه
- تقسيم كردن يك قطعه به دو قطعه
7-13 شناسايي اصول ايجاد تركيب قطعات
- ايجاد كردن تركيب قطعات
7-14 شناسايي اصول ويرايش قطعات تركيبي
- ويرايش كردن قطعات تركيبي
7-15 شناسايي اصول بررسي مراحل ساخت قطعه
- بررسي كردن مراحل ساخت قطعه
7-16 شناسايي اصول تعيين جرم و مشخصات فيزيكي قطعات
- تعيين جرم و مشخصات فيزيكي قطعات
7-17 شناسايي اصول تبديل سطوح بسته به يك جامد تو پر
- تبديل كردن سطوح بسته به يك جامد تو پر
7-18 شناسايي اصول استفاده از تكنيكهاي پيشرفته مدل سازي
- اجرا كردن تكنيكهاي پيشرفته مدل سازي
9
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
24 15 9 (Assembly 8 توانايي اسمبل كردن قطعات (بخش اول
بخش Mechanical Options 8-1 آشنائي با كادر محاوره اي
Assembly
8-2 شناسايي اصول اسمبل كردن قطعات
- اسمبل كردن قطعات
(APPROACH 8-3 شناسايي اصول اسمبل كردن از بالا به پايين
TOP DOWN)
(APPROACH TOP - اسمبل كردن از بالا به پايين
DOWN)
(Subassembly) 8-4 آشنائي با جزء اسمبلي
8-5 شناسايي اصول قيود اسمبلي
- ايجاد كردن قيود اسمبلي
8-6 شناسايي اصول ويرايش قيود اسمبلي
- ويرايش كردن قيود اسمبلي
8-7 شناسايي اصول بررسي تداخل دو قطعه
- بررسي كردن تداخل دو قطعه
(Scenes) 8-8 شناسايي اصول ايجاد صحنه ها
(Scenes) - ايجاد كردن صحنه ها
8-9 شناسايي اصول اسمبل كردن قطعات
- اسمبل كردن قطعات
9 توانايي نقشه كشي و حاشيه نويسي پيشرفته 24 15 9
9-1 شناسايي خطاي مدل سازي
9-2 شناسايي اصول نماهاي ترسيمي در صفحه بندي
10
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
- ايجاد نماهاي ترسيمي در صفحه بندي
9-3 شناسايي اصول ساختن نماهاي ترسيمي از روي صحنه ها
- ساختن نماهاي ترسيمي از روي صحنه ها
9-4 آشنايي با نشانه هاي جدول مواد
(Bill OF MATERIAL) 9-5 شناسايي اصول استفاده از جدول مواد
(Bill OF MATERIAL) - استفاده كردن از جدول مواد
Auto All, Auto - استفاده از
BOM - علامت هاي كادر محاوره اي
9-6 شناسايي اصول استفاده كردن نقشه 2 بعدي اتوكد از نماهاي ت رسيمي
MDT
MDT - ايجاد كردن نقشه 2 بعدي اتوكد از نماهاي ترسيمي
9-7 شناسايي اصول نقشه كشي و حاشيه نويسي پيشرفته
- ايجاد كردن نقشه كشي و حاشيه نويسي پيشرفته
45 26 10 توانايي ايجاد قطعات استاندارد و محاسبات مهندسي 19
(Screw Connection) 10-1 شناسايي اصول اتصالات پيچ و مهره
(Screw Connection) - ايجاد كردن اتصالات پيچ و مهره
10-2 شناسايي اصول سوراخهاي استاندارد
- ايجاد كردن سوراخهاي استاندارد
(3D-SHAFT) 10-3 شناسايي اصول شفت هاي سه بعدي
(3D-SHAFT) - ايجاد كردن شفت هاي سه بعدي
(steel shapes) 10-4 شناسايي اصول اشكال مختلف تيرهاي فولادي
(steel shapes) - ايجاد كردن اشكال مختلف تيرهاي فولادي
11
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
10-5 شناسايي دستورهاي ديگر قطعات استاندارد
10-6 شناسايي اصول محاسبات ممان اينرسي
- محاسبات ممان اينرسي ها
- محاسبه كردن خط خمش
10-7 شناسايي اصول محاسبه شفت
- محاسبه كردن شفت ها
10-8 شناسايي اصول محاسبه پيچ و مهره
- محاسبه كردن پيچ و مهره ها
10-9 شناسايي اصول محاسبه ياتاقان
- محاسبه كردن ياتاقان ها
(FEA) 10-11 شناسايي اصول تحليل تنش به روش المان محدود
(FEA) - تحليل كردن تنش به روش المان محدود
10-12 شناسايي اصول ايجاد قطعات استاندارد و محاسبات مهندسي
- ايجاد كردن قطعات استاندارد و محاسبات مهندسي
- محاسبه كردن خط خمش
10-13 شناسايي اصول محاسبه شفت
- محاسبه كردن شفت ها
10-14 شناسايي اصول محاسبه پيچ و مهره
- محاسبه كردن پيچ و مهره ها
10-15 شناسايي اصول محاسبه ياتاقان
- محاسبه كردن ياتاقان ها
(FEA) 10-16 شناسايي اصول تحليل تنش به روش المان محدود
12
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
اهداف و ريزبرنامه درسي
شماره شرح زمان آموزش
نظري عملي جمع
(FEA) - تحليل كردن تنش به روش المان محدود
10-17 شناسايي اصول ايجاد قطعات استاندارد و محاسبات مهندسي
- ايجاد كردن قطعات استاندارد و محاسبات مهندسي
5 3 11 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 2
11-1 شناسايي اصول حفاظت فردي
11-2 آشنايي با عوامل موثر بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث
11-3 آشنايي با عوامل موثر در بروز حريق و اطفاء حريق
11-4 آشنايي با تهويه مناسب كارگاه
11-5 شناسايي اصول تأمين نور كافي كارگاه
11-6 آشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و نحوه استفاده از آن
11-7 آشنايي با نحوه صحيح جابجايي قطعات
11-8 شناسايي اصول بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط
13
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
فهرست استاندارد تجهيزات ، ابزار ، مواد و وسايل رسانه اي
رديف مشخصات فني تعداد شماره
1 كامپيوتر با تمام متعلقات كامل شامل رايتر- بلندگو-
هندست – سيم هاي رابط -Web Cam - ميكروفن
2 چاپگر ليزري سياه و سفيد
3 چاپگر رنگي ليزري يا جوهر افشان
4 اسكنر روميزي
5 ميز و كامپيوتر
6 صندلي گردان مخصوص كامپيوتر
Smartboard 7
8 ديتا پروژكتور
9 پرده ديتا پروژكتور
10 تجهيزات اتصال به اينترنت با امكان سرويس دهي به كليه
كارآموزان
11 تلويزيون رنگي 29 اينچ
DVD, VHS, VCD ويدئو شامل Tape, CD 12 ويدئو
يا بالاتر XP نرم افزار سيستم عامل CD 13
نرم افزار مربوطه مطابق استاندارد CD 14
آموزشي نرم فزار مربوطه مطابق استاندارد CD 15
ديكشنري آخرين نسخه CD 16
17 پوستر آموزشي مطابق استاندارد
18 اسلايد آموزشي مطابق استاندارد
19 نوار آموزشي ويديويي مطابق استاندارد
20 كتاب آموزشي مطابق استاندارد
21 مداد تراش روميزي
512MB – Cool disk 22
14
Mechanical Desktop نام شغل : كاربر
فهرست استاندارد تجهيزات ، ابزار ، مواد و وسايل رسانه اي
رديف مشخصات فني تعداد شماره
23 كابل سيار پنج راهه 220 ولت زاويه دار
MB 1/ 24 ديسك فلاپي 44
700MB خام CD 25
A 26 كاغذ 4
27 خودكار در دو رنگ
28 مداد معمولي
29 مداد پاكن معمولي
30 خط كش معمولي
معمولي CD 31 ماژيك
32 ماژيك فسفري معمولي
33 روپوش كار رنگ سفيد
14
Mechanical Desktop نام شغل: كاربر
فهرست منابع و نرم افزارهاي آموزشي
رديف شرح
MECHANICAL KESKTOP 1 كليه كتابهاي آموزشي مربوط به
MECHANICAL KESKTOP هاي آموزشي مربوط به CD 2 كليه
MECHANICAL KESKTOP(HELP) 3 برنامه راهنماي
در سايت MECHANICAL KESKTOP 4 كليه مستندات مربوط به
HTTP://WWW.AUTODESK .COM 5
نوشته شده توسط  در ساعت 2:10 | لینک  | 

استاندارد مهارت و آموزشي
نقشه خوان صنعتي
گروه برنامه ريزي درسي مكانيك
88/1/ تاريخ شروع اعتبار: 1
0-32/18/1/ كد استاندارد: 3
دفتر طرح و برنامه هاي درسي : تهران - خيابان آزادي - خ
خوش شمالي- تقاطع خوش و نصرت - ساختمان فناوري
اطلاعات و ارتباطات- طبقه چهارم
تلفن: 66944119 و 66944120 دورنگار : 66944117
كدپستي: 1457777363
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR
معاونت پژوهش و برنامه ريزي : تهران -خيابان آزادي -
نبش چهارراه خوش - سازمان آموزش فني و حرفه اي كشو ر-
طبقه پنجم
تلفن: 66941516 دورنگار: 66941272
كدپستي: 1345653868
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR
از كليه صاحب نظران
تقاضا دارد پيشنهادات و
نظرات خود را درباره
اين سند آموزشي به
نشاني هاي مذكور اعلام
نمايند.
1
نام شغل : نقشه خوان صنعتي
خلاصه استاندارد
تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
آشنايي: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي/شناسايي: به مفهوم داشتن اطلاعات كامل/ اصول : به مفهوم مباني مطالب نظري/ توانايي: به مفهوم قدرت انجام كار
مشخصات عمومي شغل:
نقشه خوان كسي است كه بتنواند از عهده گذراندن دوره فلز كاري مقدماتي، خواندن مشخصات نقشه ها،
ترسيم ترسيمات هندسي، خواندن اندازه ها روي نقشه، خواندن تصاوير اصلي سه نما از روي نقشه،خواندن
انواع برشها،خواندن تصاوير مجسم،خواندن تصاوير گسترده احجام،خواندن نقشه و پياده كردن ان و اجراي
مقررات و آئين نامه شغلي برآيد.
ويژگي هاي كارآموزورودي :
حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم
حداقل توانايي جسمي: متناسب با شغل مربوطه
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: -
طول دوره آموزشي :
طول دوره آموزش : 144 ساعت
زمان آموزش نظري : 53 ساعت
زمان آموزش عملي : 91 ساعت
زمان كارآموزي در محيط كار : - ساعت
زمان اجراي پروژه : - ساعت
زمان سنجش مهارت : - ساعت
روش ارزيابي مهارت كارآموز:
% -1 امتياز سنجش نظري(دانش فني): 25
% -2 امتياز سنجش عملي : 75
% -2-1 امتياز سنجش مشاهده اي: 10
% -2-2 امتياز سنجش نتايج كار عملي: 65
ويژگيهاي نيروي آموزشي:
حداقل سطح تحصيلات : ليسانس مرتبط
2
نام شغل: نقشه خوان صنعتي
فهرست توانايي هاي شغل
رديف عنوان توانايي
1 توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار
2 توانايي گذراندن دوره مقدماتي فلزكاري
3 توانايي خواندن مشخصات نقشه
4 توانايي رسم ترسيمات هندسي
5 توانايي خواندن اندازه هاي روي نقشه
6 توانايي خواندن تصاوير اصلي سه نما و شش نما از روي نقشه
7 توانايي خواندن انواع برشها
8 توانايي خواندن تصاوير مجسم (پرسپكتيو)
9 توانايي خواندن تصاوير گسترده احجام
10 توانايي خواندن نقشه و پياده كردن آن
11 توانايي اجراي مقررات و آئي ننامه هاي شغلي
3
نام شغل: نقشه خوان صنعتي
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
1 توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي
و بهداشت كار
8 5 3
1-1 آشنايي با حوادث شغلي و علل و بروز آنها
1-2 آشنايي با وسايل ايمني و حفاظتي و بهداشت كار و كاربرد آنها
1-3 آشنايي با وسايل اطفاء حريق
1-4 آشنايي با وسايل كمكهاي اوليه
1-5 شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و
بهداشت كار
1-6 آشنايي با عوارض جانبي
1-7 آشنايي با اصول انجام كمكهاي اوليه
1-8 آشنايي با اصول اطفاء حريق
17 12 2 توانايي گذراندن دوره مقدماتي فلزكاري 5
2-1 آشنايي با فلزكاري مقدماتي
- اندازه گيري
- اندازه گذاري
- خط كشي با سوزن خ طكش دستي
- سنبه نشان زدن
- سوهانكاري
- قلم كاري
- اره كاري
- مته كاري
- خزينه كاري
- پرداخت كاري
- قلاويز و حديد هكاري
- قيچي كاري
4
نام شغل: نقشه خوان صنعتي
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
- خم كاري
- پرچ كاري
- پين زدن
- اتصال پيچ و مهره
- تميز نمودن ابزار
2-2 شناسايي اصول فلزكاري مقدماتي
2-3 حفاظت و ايمني در فلزكاري مقدماتي
2-4 آشنايي با كوليس (اينچي و ميليمتري)
- تقسيمات كوليس
- اندازه گيري با كوليس
2-5 آشنايي با قو سسنج داخلي و خارجي
- تعريف قوس سنج
- اندازه گيري قوس سنج
2-6 آشنايي با زاوي ه سنج
- تعريف زاويه سنج
- اندازه گيري با زاويه سنج
2-7 آشنايي با پرگار انداز هگيري داخلي و خارجي
- تعريف پرگار انداز هگيري
- استفاده از پرگار انداز هگيري
2-8 آشنايي با ميكرومتر (اينچي و ميليمتري)
- تعريف ميكرومتر
- اندازه گيري با ميكرومتر
2-9 آشنايي با گام سنج (شابلون دنده با پيچ)
- تعريف گام سنج
- موارد استفاده گام سنج
5
نام شغل: نقشه خوان صنعتي
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
2-10 شناسايي اصول انداز هگيري قطعه كار
2 1 3 توانايي خواندن مشخصات نقشه 1
3-1 آشنايي با كادر نقشه
3-2 آشنايي با جداول مشخصات كنار نقشه
3-3 آشنايي با جداول مشخصات زير نقشه
3-4 شناسايي اصول خواندن مشخصات فني نقشه
7 4 4 توانايي رسم ترسيمات هندسي 3
4-1 آشنايي با ابزار و وسايل كار
4-2 آشنايي با انواع شابلون
4-3 آشنايي با زوايا در نوشتن حروف و اعداد
4-4 آشنايي با اشكال هندسي
4-5 آشنايي با ترسيم خطوط عمود بر هم
4-6 آشنايي با تقسيم پار هخط به قسمتهاي مختلف
4-7 آشنايي با ترسيم زوايا و تقسيم آن
4-8 آشنايي با ترسيم دايره و تقسيم آن
4-9 آشنايي با مركزيابي قوس منظم
4-10 آشنايي با ترسيم چند ضلع يهاي منظم و نامنظم
4-11 آشنايي با ترسيم انواع مما سها
4-12 آشنايي با ترسيم مشاب هها
4-13 آشنايي با ترسيم بيضي
4-14 شناسايي اصول رسم ترسيمات هندسي
2 1 5 توانايي خواندن انداز ههاي روي نقشه 1
5-1 آشنايي با ابعاد در سيستم متريك
5-2 آشنايي با تبديل سيستمها به يكديگر
5-3 آشنايي با استاندارد مقياسها
6
نام شغل: نقشه خوان صنعتي
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
5-4 آشنايي با خ طكش اشل و طريقه استفاده از آن
5-5 شناسايي اصول اندازه گيري با اشل از روي نقشه و تبديل آن به مقياس واقعي
5-6 شناسايي اصول خواندن اندازه ها از روي نقشه
24 16 6 توانايي خواندن تصاوير اصلي سه نما و شش نما از روي نقشه 8
6-1 آشنايي با صفحات تصوير
6-2 آشنايي با نقطه در فضا
6-3 شناسايي اصول رسم تصاوير نقطه روي صفحات تصوير
6-4 آشنايي با انواع خط در فضا
6-5 شناسايي اصول رسم تصاوير انواع خط در صفحات تصوير
6-6 آشنايي با انواع صفحه در فضا
6-7 شناسايي اصول رسم تصاوير انواع صفحه در صفحات تصوير
6-8 آشنايي با احجام هندسي
6-9 آشنايي با سيستمهاي ترسيم تصاوير (سه نما و شش نما)
6-10 شناسايي اصول رسم تصاوير از احجام هندسي
6-11 شناسايي اصول خواندن تصاوير اصلي سه نما و شش نما از روي نقشه
22 15 7 توانايي خواندن انواع برشها 7
7-1 آشنايي با صفحات برش و خط برش
7-2 آشنايي با تصاوير برش خورده
7-3 آشنايي با مستثنيات در برش
7-4 آشنايي با انواع هاشور با توجه به جنس قطعه كار
7-5 آشنايي با جهت هاي بر شخورده شده
7-6 آشنايي با قطعات متقارن
7-7 شناسايي اصول ترسيم تصاوير قطعات متقارن
7-8 شناسايي اصول خواندن انواع برشها
7
نام شغل: نقشه خوان صنعتي
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
19 12 8 توانايي خواندن تصاوير مجسم (پرسپكتيو) 7
8-1 آشنايي با مجسم (پرسپكتيو)
8-2 آشنايي با انواع تصاوير مجسم (پرسپكتيو)
8-3 شناسايي اصول رسم تصاوير مجسم (پرسپكتيو)
8-4 شناسايي اصول خواندن تصاوير مجسم (پرسپكتيو)
20 13 9 توانايي خواندن تصاوير گسترده احجام 7
9-1 آشنايي با مفهوم گسترش در نقش هكشي
9-2 آشنايي با تصاوير گسترده احجام هندسي
9-3 آشنايي با ترسيم گسترده كره
9-4 آشنايي با ترسيم گسترده دو حجم استوانه اي
9-5 آشنايي با ترسيم گسترده منشور
9-6 آشنايي با ترسيم گسترده هرم
9-7 آشنايي با ترسيم گسترده مخروط
9-8 شناسايي اصول خواندن تصاوير گسترده احجام
17 10 10 توانايي خواندن نقشه و پياد هكردن آن 7
10-1 آشنايي با خصوصيات نقشه
10-2 تفكيك اجزاء نقشه
10-3 شناسايي اصول انداز هگيري موارد قيد شده روي نقشه
10-4 شناسايي اصول علامت گذاري اندازه خوانده شده روي نقشه
10-5 شناسايي اصول تشخيص شكل كشيده شده نقش هها
10-6 شناسايي اصول طراحي و پياده كردن نقشه روي قطعه كار مورد نظر
6 2 11 توانايي اجراي مقررات و آئي ننامه هاي شغلي 4
11-1 آشنايي با مقررات و آئي ننامه هاي شغلي
11-2 شناسايي اصول اجراي مقررات و آئي ننامه هاي شغلي
8
نام شغل : نقشه خوان صنعتي
فهرست استاندارد تجهيزات‘ ابزار ‘ مواد و وسايل رسانه اي
رديف مشخصات فني تعداد شماره
1 وسايل كمك آموزشي
2 وسايل كمك هاي اوليه
3 وسايل بهداشتي
4 سوزن خ طكش
5 قطعه كار
6 سنبه نشان
7 چكش
8 سوهان در انواع مختلف
9 قلم
10 اره آهن بري و تيغه اره
11 مته خزينه
12 مته در انواع مختلف
13 قلاويز و حديده
14 قيچي آهن بري دستي
15 دستگاه پرچ كن
16 ميخ پرچ
17 پين
18 پيچ و مهره
19 جداول استاندارد
20 وسايل ايمني و حفاظتي
21 كوليس
22 قوس سنج
23 زاويه سنج
24 پرگار اندازه گيري
25 مدل
26 فرآيند كار
27 ابزار و وسايل طراحي
28 نوشت افزار
29 خط كش
9
نام شغل : نقشه خوان صنعتي
فهرست استاندارد تجهيزات‘ ابزار ‘ مواد و وسايل رسانه اي
رديف مشخصات فني تعداد شماره
30 خط كش اشل
31 نقشه كار
نوشته شده توسط  در ساعت 2:9 | لینک  | 

استاندارد مهارت و آموزشي
قالب ساز درجه 2
گروه برنامه ريزي درسي مكانيك
88/1/ تاريخ شروع اعتبار: 1
8-32/26/2/ كد شغل: 3
دفتر پژوهش و برنامه ريزي درسي: تهران- خيابان آزادي-
نبش چهارراه خوش - سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور- دفتر پژوهش و برنامه ريزي درسي
تلفن: 66427694 و 66944119 و 66944120
فاكس: 66944117
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.COM
معاونت پژوهش و توسعه : تهران-خيابان آزادي - نبش
چهارراه خوش - سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -
معاونت پژوهش و توسعه
تلفن: 66941516 فاكس: 66941272
EMAIL: INFO@IRANTVTO.COM
از كليه صاحب نظران
تقاضا دارد پيشنهادات و
نظرات خود را درباره
اين سند آموزشي به
نشاني هاي مذكور اعلام
نمايند.
1
نام شغل : قالبساز درجه 2
خلاصه برنامه درسي
تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
آشنايي: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي/شناسايي: به مفهوم داشتن اطلاعات كامل/ اصول : به مفهوم مباني مطالب نظري/ توانايي: به مفهوم قدرت انجام كار
مشخصات عمومي شغل(براساس فرم صفر)
قالب ساز درجه 2 كسي است كه بتواند از عهده استفاده از ماشين تراش فرز – صفحه تراش و سنگ زني)
مواد شناسي ، خواندن نقشه هاي فني قالب سازي ، اندازه گيري دقيق ، تعمير انواع قيد و بست ها ، تشخيص
كامل اجزا تشكيل دهنده قالب ، ساخت انواع قالب و نظارت بر سوار كردن قالب بر روي ماشين پرس برآيد.
( ويژگي هاي كارآموز (براساس فرم 11
ميزان تحصيلات : پايان دوره راهنمايي
توانايي جسمي: متناسب با شغل مربوطه
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: دارا بودن مدرك تراشكاري درجه 2 يا فرزكاري درجه 2
( مدت دوره كارآموزي(براساس فرم 6 و 13
كل مدت زمان دوره كارآموزي : 720 ساعت
1 زمان آموزش نظري : 104 ساعت
2 زمان آموزش عملي : 616 ساعت
3 زمان كارورزي : - ساعت
4 زمان پروژه : - ساعت
( روش ارزيابي مهارت كارآموز(براساس فرم 7
% -1 امتياز كتبي: 25
% -2 ارزشيابي مشاهده اي : 20
% -3 ارزشيابي عملي: 55
( مشخصات مربي (براساس فرم 12
فوق ديپلم در رشته هاي ساخت و توليد، مكانيك و ماشين ابزار همراه مدرك دوره پداگوژي و مدرك قبولي
رشته قالب سازي از مراكز معتبر آموزشي الزامي است .
2
نام شغل: قالبساز درجه 2
فهرست توانايي هاي شغل
رديف كد عنوان توانايي
1 توانايي استفاده از ماشين تراش
2 توانايي استفاده از ماشين فرز
3 توانايي مواد شناسي
4 توانايي خواندن نقشه هاي فني قالب سازي
5 توانايي اندازه گيري قطعات با وسايل اندازه گيري دقيق
6 توانايي استفاده از ماشين صفحه تراش مكانيكي
7 توانايي تراشيدن سطوح تخت ، بغل تراشي ، شيار تراشي ، پله تراشي و پخ زني با دقت
%1 ميليمتر
8 توانايي استفاده از ماشين سنگ زني تخت
9 توانايي سنگ زني سطوح تخت و پله اي با دقت 1% ميليمتر و گونيا كردن سطوح
نسبت به هم
10 توانايي سنگ زني خارج – استوانه اي پله اي
11 توانايي استفاده از سنگ هاي خرطومي
12 توانايي تعمير انواع قيد و بست
13 توانايي تشخيص كامل اجزاء تشكيل دهنده قالب (تكنولوژي قالب)
14 توانايي ساخت قالب هاي يك و دو مرحله اي برش طبق نقشه طراحي شده
15 توانايي ساخت قالب هاي خم يك مرحله اي طبق نقشه طراحي شده
16 توانايي ساخت قالب هاي كشش يك مرحله اي طبق نقشه طراحي شده
17 توانايي نظارت بر سوار كردن قالب بر روي ماشين پرس
18 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
3
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
24 22 1 توانايي استفاده از ماشين تراش 2
1-1 شناسايي اصول رو تراشي ، كف تراشي ، پله تراشي و پخ زني ، شيار
تراشي و برشكاري با دقت 5% ميليمتر
- راه اندازي ماشين ت راش ، رو تراشي ، كف تراشي ، پله تراشي و پخ زني
، شيار تراشي و برشكاري
1-2 شناسايي اصول داخل تراشي (كف تراشي ، پله تراشي ، شيار تراشي و
پخ زني با دقت 5% ميليمتر)
- داخل تراشي (كف تراشي ، پله تراشي ، شيار تراشي و پخ زني با دقت
%5 ميليمتر)
1-3 شناسايي اصول تيز كردن انواع رنده هاي تراشكاري با سنگ سنباده
- تيز كردن انواع رنده هاي تراشكاري با سنگ سنباده
1-4 شناسايي اصول فرم تراشي دستي با ماشين تراش
- فرم تراشي با ماشين تراش
1-5 شناسايي اصول تراشيدن مخروط هاي خارجي و داخلي با استف اده از
سوپورت فوقاني
- تراشيدن مخروط هاي خارجي و داخلي با استفاده از سوپورت فوقاني
4
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
1-6 شناسايي اصول تراشيدن پيچ و مهره دنده مثلثي ميليمتري و اينچي
- تراشيدن پيچ و مهره دنده مثلثي ميليمتري و اينچي
1-7 شناسايي اصول استفاده از ماشين تراش
1-8 شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
- رعايت نكات ايمني
24 20 2 توانايي استفاده از ماشين فرز 4
2-1 شناسايي اصول رو ترا شي ، پله تراشي ، شيار تراشي و گونيا كاري قطعات
با دقت 5% ميليمتر
2-1-1 رو تراشي ، پله تراشي ، شيار تراشي و گونيا كاري قطعات
2-2 شناسايي اصول تراشيدن چند ضلعي هاي منظم
2-2-1 تراشيدن چند ضلعي هاي منظم
2-3 شناسايي اصول برشكاري قطعات با تيغه هاي فرز اره اي
5
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
2-3-1 برشكاري قطعات با تيغه فرز اره اي
2-4 شناسايي اصول خط كشي ، سوراخكاري و برقوكاري با ماشين فرز
2-4-1 خط كشي ، سوراخكاري و برقو كاري با ماشين فرز
2-5 شناسايي اصول استفاده از ماشين هاي فرز
2-6 شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
2-6-1 رعايت نكات ايمني
20 15 3 توانايي مواد شناسي 5
3-1 آشنايي با مفاهيم خواص فيزيكي ، مكانيكي و شيميايي فلزات
3-2 آشنايي با روش تهيه فلزات آهني و فرم دادن آنها
3-3 آشنايي با فلزات غير آهني و موارد استفاده آنها
3-4 آشنايي با تشخيص فولادها به روش جرقه
3-5 آشنايي با مفهوم آبكاري (سخت كاري)
6
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
3-6 آشنايي با كوره هاي الكتريكي
3-7 آشنايي با اصول آبكاري ، برگشت دادن و تاباندن بر اساس جداول
فولادها
3-7-1 سخت كردن به كمك كوره هاي الكتريكي
3-8 آشنايي با فرم بندي انواع فولادها
3-9 آشنايي با اند ازه گيري سختي فلزات به كمك دستگاههاي اندازه گيري
برنيل ، راك ول و ويكرز
3-10 شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
3-10-1 رعايت نكات ايمني
7
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
26 14 4 توانايي خواندن نقشه ها فني قالب سازي 12
4-1 آشنايي با فرم هاي استاندارد شده قالب هاي (سنبه و ماتريس ها)
4-2 آشنايي با قطعات قالبهاي برش ، خمشي و كششي
4-3 شناسايي اصول ترسيم قطعات مكانيكي تلرانس دار با برش هاي لازم
قطعات قالب
4-3-1 ترسيم قطعات مكانيكي تلرانس دار با برش هاي لازم
4-4 شناسايي اصول ترسيم فصل مشترك برخورد اجسام دوار (استوانه اي و
مخروط ها) و اجسام مسطح (منشورها و هرم ها)
4-4-1 ترسيم فصل مشترك اجسام دوار
4-5 آشنايي با علائم اختصاري اتصالات دائمي و موقت و ترسيم آنها
4-6 شناسايي اصول ترسيم قطعات و اتصالات قالب
4-6-1 ترسيم قطعات و اتصالات قالب
4-7 شناسايي اصول خواندن نقشه هاي فني قالب سازي
8
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
9 5 5 توانايي اندازه گيري قطعات با وسايل اندازه گيري دقيق 4
5-1 آشنايي با ميكرومتر و طريقه تقسيم بندي آنها
5-1-1 تمرين اندازه گيري و خواندن اندازه قطعات با انواع ميكرومتر
5-2 آشنايي با فرمان هاي داخلي و خارجي
5-2-1 تمرين اندازه گيري و خواندن اندازه قطعات با انواع فرمان ها
5-3 شناسايي انواع ساعت اندازه گيري
5-3-1 تمرين اندازه گذاري و خواندن اندازه قطعات با ساعت اندازه گيري
5-4 آشنايي با انواع فيلتر
5-5 آشنايي با انواع زاويه سنج و تقسيم بندي آنها
5-6 شناسايي اصول استفاده از تكه هاي اندازه گيري
5-7 شناسايي اصول اندازه گيري قطعات با وسايل اندازه گيري دقيق
9
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
7 5 6 توانايي استفاده از ماشين صفحه تراش مكانيكي 2
6-1 آشنايي با مفهوم صفحه تراشكاري
6-2 آشنايي با انواع مكانيزم ماشين صفحه تراش و قسمت هاي مختلف آن
6-3 آشنايي با انواع متعلقات ماشين هاي صفحه تراش
6-4 آشنايي با انواع ماشين هاي صفحه تراش (هيدروليكي و مكانيكي)
6-5 آشنايي با مشخصات تعيين كننده توان ماشين هاي صفحه تراش
6-6 شناسايي اصول راه اندازي ماشين هاي صفحه تراش
6-6-1 راه انداز ماشين صفحه تراش
6-7 شناسايي اصول حركت ها در ماشين صفحه تراش
6-7-1 تعويض دورهاي مختلف و پيشروي
6-8 آشنايي با اصول سرويس و نگهداري ماشين هاي صفحه تراش
6-8-1 روش تميزكاري و روغن كاري ماشين هاي صفحه تراش
6-9 شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
6-9-1 رعايت نكات ايمني
10
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
7 توانايي تراشيدن سطوح تخت ، بغل تراشي ، شيار تراشي ،
0 ميليمتر / پله تراشي و پخ زني با دقت 1
51 47 4
7-1 شناسايي انواع رنده هاي صفحه تراش و موارد استفاده آنها
7-2 شناسايي اصول تنظيم كورس و تعداد مضاعف و تعداد پيشروي نسبت به
جنس قطعه كار و ابزار
7-3 شناسايي اصول بستن گيره روميزي و تنظيم آن با ساعت
7-3-1 بستن گيره در روي ميز و تنظيم آن با ساعت اندازه گيري
7-4 شناسايي اصول بستن قطعات به گيره و تنظيم آن
7-4-1 بستن و تنظيم قطعات به گيره
7-5 شناسايي اصول تراشيدن سطوح ، تخ ت ، بغل تراشي ، شيار تراشي ، پل ه
تراشي – پخ زني
7-5-1 تراشيدن بغل تراشي ، شيار تراشي ، پله تراشي ، پخ زني و كنترل آنها
7-6 شناسايي اصول تيز كردن رنده هاي مربوط به صفحه تراشي
7-6-1 تيز كردن انواع رنده هاي صفحه تراشي
7-7 شناسايي اصول مقررات حفاظت ايمني و مربوطه
7-7-1 رعايت نكات حفاظتي
11
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
9 7 8 توانايي استفاده از ماشين سنگ زني تخت 2
8-1 آشنايي با مفهوم سنگ زني
8-2 آشنايي با عناصر تشكيل دهنده سنگ سنباده (دانه بندي ، چسب تراكم)
8-3 شناسايي انواع سنگ و انتخاب سنگ سنباده منا س ب نسبت به جنس
قطعه كار
8-4 آشنايي با ساختمان و متعلقات ماشين سنگ زني تخت
8-5 شناسايي اصول سواركردن بالانس كردن و تنظيم آن روي دستگاه
8-5-1 سوار كردن و بالانس كردن و تعيين تنظيم سنگ سنباده
8-6 شناسايي اصول راه اندازي ماشين سنگ زني تخت و تنظيم آن
8-6-1 راه اندازي ماشين سنگ زني تخت
8-7 شناسايي حركت ها در ماشين سنگ زني تخت
8-8 آشنايي با اصول سرويس و نگهداري ماشين هاي سنگ زني تخت
8-9 شناسايي اصول ايمني هنگام كار با ماشين سنگ زني
8-9-1 رعايت نكات ايمني
12
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
9 توانايي سنگ زني سطوح تخت و پله اي با د قت 1% ميليمتر
و گونيا كردن سطوح نسبت به هم
53 48 5
9-1 شناسايي اصول سنگ زدن سطوح و تنظيم مقدار پيشروي
9-1-1 سنگ زدن سطوح قطعه كار
9-2 شناسايي اصول گونيا كردن سطوح تخت نسبت به هم
9-2-1 گونيا كردن سطوح نسبت به هم
9-3 شناسايي اصول سنگ زني سطوح تخت پله اي
9-4 شناسايي اصول خنك كاري در سنگ زني
9-5 شناسايي اصول انتخاب مقدار پيشروي و عمق بار در سنگ زني تخت
9-6 شناسايي اصول محاسبه زمان اصلي انجام كار در سنگ زني تخت
9-7 شناسايي وسايل بستن قطعه كار در سنگ زني تخت
9-7-1 قرار دادن قطعه كار در روي ميز مغناطيسي
9-8 شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
9-8-1 رعايت نكات ايمني
13
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
75 68 10 توانايي سنگ زني خارجي – استوانه اي و پله اي 7
10-1 آشنايي با ماشين سنگ خارجي و قسمت هاي مختلف آن
10-2 شناسايي متعلقات ماشين سنگ زني گرد خارجي
10-2-1 استفاده از متعلقات ماشين سنگ زني گرد خارجي
10-3 شناسايي انواع سنگ سمباده از نظر جنس ساختمان – دانه بندي سختي
و چسب و كاربرد آنها
10-4 شناسايي اصول انتخاب سنگ سمباده نسبت به شكل قطعه كار
10-4-1 انتخاب سنگ سمباده
10-5 شناسايي اصول كار با ماشين سنگ زني گرد خارجي
10-5-1 راه اندازي ماشين سنگ زني گرد خارجي
10-6 شناسايي اصول سرعت برش ماشين سنگ زني گرد
10-6-1 داخلي و خارجي و پيشروي قطعه كار و محاسبه آنها
10-6-2 محاسبه پيشروي در سنگ زني گرد و تنظيم سرعت برش
0 ميلي متر / 10-7 شناسايي اصول سنگ زني قطعات استوانه اي 1
10-7-1 سنگ قطعات استوانه اي تا دقت 1% ميليمتر
10-7-2 بستن قطعه كار بين دو مرغك
14
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
10-8 تنظيم ميز ماشين جهت استوانه تراشي
10-8-1 تنظيم ميز ماشين جهت استوانه تراشي
10-9 شناسايي اصول سنگ زني قطعات استوانه اي پله دار
10-9-1 سنگ زني قطعات پله دار تا دقت 1% ميليمتر
10-10 شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
10-10-1 رعايت نكات ايمني
15
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
14 12 11 توانايي استفاده از سنگ هاي خرطومي 2
11-1 آشنايي با مفهوم سنگ كاري با سنگ هاي خرطومي
11-2 آشنايي با انواع دستگاههاي سنگ خرطومي (برقي ، بادي)
11-2-1 راه اندازي دستگاه
11-3 آشنايي با انواع سنگ هاي انگشتي
11-3-1 بستن و باز كردن سنگ هاي انگشتي به دستگاه
11-3-2 صاف كردن سنگ هاي انگشتي
11-4 آشنايي با انواع سونهاي گردنده
11-5 شناسايي اصول سنگ زدن قطعات با دستگاه سنگ خرطومي
11-5-1 سنگ زدن قطعات با دستگاه خرطومي
11-6 آشنايي با باز كردن و بستن سنگ ها و سوهان هاي محوري به دستگاه
سنگ خرطومي
11-7 شناسايي اصول ايمني هنگام كار با دستگاه خرطومي
11-7-1 رعايت نكات ايمني
16
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
41 23 12 توانايي تعمير انواع قيد و بست 9
12-1 آشنايي با مفهوم قيد و بست و محاسن و معايب آن
12-2 آشنايي با انواع قيد و بست از نظر كاربرد
12-3 آشنايي با قيد و راهنماهاي مونتاژ جوشكاري ، پرچ و كنترل
12-4 آشنايي با ساخت قيد و بست ها از نظر دقت كار و سرعت عمل برابر با
نقشه كار
12-5 آشنايي با انواع نگاهدارنده قطعه كار و راهنما (گيره ها ، قفل و بست ،
بادامك ، جك هاي هوايي و هيدروليكي)
12-6 آشنايي با قطعات استاندارد شده قيد و راهنما (از قبيل برشهاي
سوراخگيري لولايي ، جيك هاي استاندارد دستي و زور گير كه با سرعت
عمل مي كنند)
12-7 شناسايي اصول تعمير انواع قيد و بست
12-7-1 تعمير و تعويض انواع قيدها و بست ها
12-8 شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
12-8-1 رعايت نكات ايمني
17
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
13 توانايي تشخيص كامل اجزاء تشكيل دهنده قالب (تكنولوژي
قالب)
50 36 14
13-1 آشنايي با انواع كفشك ها
13-2 آشنايي با انواع ميل راهنما و بوش راهنما
13-3 آشنايي با انواع توپي ها و طرز اتصال آنها
13-4 آشنايي با انواع پين ها ، پيچ ها و فنرها
13-5 آشنايي با انواع صفحه توپي گير
13-6 آشنايي با انواع صفحه پشت سنبه
13-7 آشنايي با انواع سنبه گير
13-8 آشنايي با انواع بيرون انداز
13-9 آشنايي با انواع سنبه ها
13-10 آشنايي با انواع ماتريس ها
13-11 آشنايي با انواع صفحه راهنما
13-12 آشنايي با انواع راهنمايي ورق
13-13 آشنايي با انواع ضامن ها
13-14 آشنايي با تغيير فرم فشاري
18
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
13-15 آشنايي با اسپوپها در قالب
13-16 شناسايي اصول تشخيص انواع اجزاء تشكيل دهنده قالب
13-16-1 تشخيص انواع اجزاء تشكيل دهنده قالب
13-16-2 قرار دادن اجزاء تشكيل دهنده قالب در رو ي ميز و شناسايي كامل هر
يك
14 توانايي ساخت قالب هاي يك و دو مرحله اي برش طبق
نقشه طراحي شده
129 120 9
14-1 شناسايي قالب هاي برش روباز و بررسي خصوصيات آنها از نظر معايب ،
محاسن ، دقت ، فيتينگ و مسائل ايمني
14-2 شناسايي قالب هاي برش رو بسته و بررسي خصوصي ات آنها از نظر
معايب ، محاسن ، دقت ، فيتينگ و مسائل ايمني
14-3 شناسايي قالب هاي برش با استفاده از سنبه هاي كناره
19
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
14-4 شناسايي قالب هاي برش با استفاده از مانع هاي اتوماتيك
14-5 شناسايي اصول قالب هاي برشي با استفاده از كفشك و ميل راهنما
14-6 شناسايي اصول اندازه ها و تلرانس هاي قطعه و لقي بين بسته و ماتريس
14-7 شناسايي اصول ايمني در قالب سازي
14-7-1 رعايت نكات ايمني
14-8 شناسايي اصول ساخت قالب هاي يك دو مرحله اي برش طبق نقشه كار
14-8-1 ساخت قالب هاي يك دو مرحله اي
14-8-2 ساخت قسمت هاي مختلف قالب برش
20
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
15 توانايي ساخت قالب هاي يك مرحله اي طب ق نقشه طراحي
شده
117 108 9
15-1 آشنايي با تئوري مربوط به خمش
شكل V 15-2 آشنايي با قالب هاي خم كاري
شكل U 15-3 آشنايي با قالب هاي خم كاري
15-4 آشنايي با قالب هاي خم كاري 90 درجه
شكل Z 15-5 آشنايي با قالب هاي خم كاري
15-6 آشنايي با قالب هاي خم كاري فيتيله كردن
15-7 آشنايي با قالب هاي خم كاري لوله كني
15-8 آشنايي با قالب هاي خم كاري نقش اندازي (ضرب زني)
15-9 آشنايي با پياده كردن و سوار كردن اجزاء قالب هاي خم
15-9-1 طريقه پياده و سوار كردن قسمت هاي مختلف قالب خم
15-10 شناسايي اصول نكات ايمني در قالب هاي خم
15-10-1 رعايت نكات ايمني
15-11 شناسايي اصول ساخت قالب هاي خم يك مرحله اي
15-11-1 ساخت قالب هاي خم يك مرحله اي
15-12 ساختن قالب هاي خم طبق نقشه طراحي شده
21
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
16 توانايي ساخت قالب هاي كشش يك مرحله اي طبق نقشه
طراحي شده
50 42 8
16-1 شناسايي تئوري مربوط به كشش
16-2 شناسايي قالب هاي كشش مستقيم يك مرحله اي
16-3 شناسايي قالب هاي كشش معكوس با استفاده از ورق نگهدار
16-4 شناسايي قالب هاي مراحل بعد كشش
16-5 شناسايي قالب هاي لبه برگردان كردن
16-6 آشنايي با پرس هاي مخصوص قالب هاي كشش
16-7 آشنايي با پياده كردن و سوار كردن اجزاء قالب هاي كششي
16-7-1 پياده كردن و سوار كردن اجزاء قالب هاي كششي
16-8 رعايت نكات ايمني در قالب هاي كششي
16-8-1 رعايت نكات ايمني
16-9 شناسايي اصول ساخت قالب هاي كششي يك مرحله اي
16-9-1 ساخت قالب هاي كششي يك مرحله اي
22
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
21 18 17 توانايي نظارت بر سوار كردن قالب بر روي ماشين پرس 3
17-1 آشنايي با پرس مكانيكي
17-2 آشنايي با پرس هيدورليك
17-3 آشنايي با قسمت هاي مختلف انواع پرس و نظارت بر بستن قالب ها
17-3-1 نظارت بر بستن قالب بر روي انواع ماشين پرس
17-4 شناسايي اصول نظارت بر سوار كردن قالب بر روي ماشين پرس
17-5 شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
17-5-1 رعايت نكات ايمني
9 6 18 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 3
18-1 شناسايي اصول حفاظت فردي
- گوشي، عينك، دستكش، كفش، لباس كار
18-2 آشنايي با عوامل موثر در بروز حريق و اطفاء حريق
18-3 آشنايي با عوامل موثر در بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث
18-4 آشنايي با تهويه مناسب كارگاه
18-5 شناسايي اصول تامين نور كافي در كارگاه
18-6 آشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و نحوه استفاده از آن
18-7 شناسايي اصول رعايت ايمني كار با دستگاههاي دوار
23
نام شغل: قالبساز درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
18-8 شناسايي اصول كار با انواع دستگاه سبك
18-9 آشنايي با حصول اطمينان از عدم ترك روي سنگ
18-10 شناسايي اصول رعايت ايمني و جابجايي قطعات جرثقيل
18-11 شناسايي اصول رعايت ايمني دستگاههاي پرس، گيوتين، خم كن و ساير
دستگاهها
18-12 شناسايي اصول پوشش و حفاظتي دستگاه
18-13 آشنايي با نحوه صحيح جابجايي قطعات
18-14 شناسايي اصول بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
24
نام شغل : قالبساز درجه 2
ليست ابزار رشته
رديف ابزار( 1واحد) مشخصات فني تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
1 انواع رنده تراشكاري
2 انواع كوليس
3 انواع ميكرومتر
4 انواع ساعت اندازه گيري
5 انواع تيغه فرز
6 سختي سنج
7 انواع قلاويز
8 پرگار
9 خط كش
10 گونيا و نقاله
11 تخته رسم
12 كوليس
13 انواع فيلر
14 انواع فرمان
15 انواع زاويه سنج
16 روغن دان
17 گريس پمپ
18 انواع رنده هاي صفحه
تراش
19 انواع گونيا
20 انواع منشور
21 شابلون هاي قوسي
22 انواع مته
23 انواع برقو
24 انواع آچار
25 انواع حديده
26 انواع كفشك ها
27 انواع بوش و ميله راهنما
28 انواع توپي
29 صفحه توپي گير
25
نام شغل : قالبساز درجه 2
ليست ابزار رشته
رديف ابزار( 1واحد) مشخصات فني تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
30 صفحه پشت سنبه
31 انواع بيرون انداز
32 انواع سنبه ها
33 انواع ماتريس
34 انواع صفحه راهنما
35 انواع راهنماي ورق
36 انواع ضامن ها
37 انواع سوهان
38 چكش
26
نام شغل : قالبساز درجه 2
ليست تجهيزات رشته
رديف تجهيزات (واحد) مشخصات فني تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
1 ماشين تراش با متعلقات
2 وسايل كمك آموزشي
3 گيره دستي
4 ماشين فرز با متعلقات
(انيورسال)
5 كوره الكتريكي
6 سنگ سنباده دو طرفه
A 7 ميز دستي 3
8 ماشين صفحه تراش
(هيدروليكي – مكانيكي) با
متعلقات
9 گيره ماشيني
10 دستگاه سنگ زني تخت با
متعلقات
11 ماشين سنگ زني گرد
خارجي (با متعلقات)
12 دستگاه سنگ خرطومي
برقي و بادي
13 ترانس جوش
14 دريل روميزي و ستوني
15 دستگاه پرس خم كن با
متعلقات
16 دستگاه پرس هيدروليكي و
متعلقات آن
27
نام شغل : قالبساز درجه 2
ليست مواد مصرفي رشته
رديف مواد مصرفي مشخصات تعداد كاربر استاندارد(نفر)
عمر مفيد و استاندارد
ملاحظات
1 انواع مواد خنك كننده
2 تنظيف
3 روغن
4 گريس
5 انواع سنگ سنباده
6 صابون
7 قطعه كار
8 انواع سنگ سنباده انگشتي
9 انواع پين و پيچ و مهره
10 مداد پاك كن
11 مداد
12 تراش
13 وسايل كمك هاي اوليه
نوشته شده توسط  در ساعت 2:7 | لینک  | 

استاندارد مهارت و آموزشي
تراشكار درجه 2
گروه برنامه ريزي درسي مكانيك
1375/6/ تاريخ شروع اعتبار: 1
8-34/22/2/ كد استاندارد: 2
دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران - خيابان
آزادي- خ خوش شمالي - تقاطع خوش و نصرت -
ساختمان فناوري اطلاعات و ارتباطات- طبقه چهارم
تلفن: 66944119 و 66944120 دورنگار: 66944117
كدپستي: 1457777363
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR
معاونت پژوهش و برنامه ريزي : تهران -خيابان
آزادي- نبش چهارراه خوش - سازمان آموزش فني و
حرفه اي كشور- طبقه پنجم
تلفن: 66941516 دورنگار: 66941272
كدپستي: 1345653868
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR
از كليه صاحب نظران
تقاضا دارد پيشنهادات و
نظرات خود را درباره
اين سند آموزشي به
نشاني هاي مذكور اعلام
نمايند.
1
نام شغل : تراشكار درجه 2
خلاصه استاندارد
تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
آشنايي: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي/شناسايي: به مفهوم داشتن اطلاعات كامل/ اصول : به مفهوم مباني مطالب نظري/ توانايي: به مفهوم قدرت انجام كار
مشخصات عمومي شغل:
تراشكار درجه 2 كسي است كه بتواند از عهده فلزكاري، نقشه كشي و نقشه خواني، جوشكاري با قوس
الكتريكي، تراش كاري قطعات، آج زدن قطعات، تراشيدن مخروط، پيچ و مهره تراشي و فرم تراشي دستي
درج شده در استاندارد و سرويس ماشين آلات مربوطه برآيد.
ويژگي هاي كارآموزورودي:
حداقل ميزان تحصيلات : پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي: متناسب با شغل مربوطه
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: ندارد
طول دوره آموزشي :
طول دوره آموزش : 640 ساعت
زمان آموزش نظري : 99 ساعت
زمان آموزش عملي : 541 ساعت
زمان كارآموزي در محيط كار : - ساعت
زمان اجراي پروژه : - ساعت
زمان سنجش مهارت : - ساعت
روش ارزيابي مهارت كارآموز:
% -1 امتياز سنجش نظري(دانش فني): 25
% -2 امتياز سنجش عملي : 75
% -2-1 امتياز سنجش مشاهده اي: 10
% -2-2 امتياز سنجش نتايج كار عملي: 65
ويژگيهاي نيروي آموزشي:
حداقل سطح تحصيلات : ليسانس مرتبط
2
نام شغل: تراشكار درجه 2
فهرست توانايي هاي شغل
رديف عنوان توانايي
1 توانايي پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايت نكات حفاظتي و بهداشت كار
2 توانايي خط كشي و اندازه گذاري روي قطعه كار
3 توانايي برشكاري دستي و ماشيني بوسيله اره
4 توانايي فرم دادن ورق و پرچكاري (راست رو كردن)
5 توانايي سوهانكاري سطوح تخت، گونيايي و موازي
6 توانايي خط كشي دقيق زوايا، قوس و علامتگذاري روي سطوح
7 توانايي سوهانكاري سطوح زوايه دار و منحني خارجي و داخلي
8 توانايي شابرزني با شابر سه گوش و تيز كردن آن
9 توانايي قلمكاري
10 توانايي تيز كردن قلم
11 توانايي ترسيم خطوط استاندارد و كادرهاي نقشه
12 توانايي ترسيم اشكال هندسي منظم و نامنظم
13 توانايي ترسيم سه نما از روي قطعات ساده
14 توانايي ترسيم نماي سوم از روي دو نماي داده شده
15 توانايي ترسيم نماها از روي پرسپكتيو
16 توانايي ترسيم برش قاطع
17 توانايي خواندن نقشه هاي مركب
18 توانايي سوراخكاري و خزينه كاري با دريل دستي و ماشيني
19 توانايي تيز كردن مته
20 توانايي حديده و قلاويز كاري
21 توانايي اندازه گيري قطرهاي داخلي و خارجي، ضخامت شيارهاي داخلي و خارجي و مخروط ها
22 توانايي برقوكاري دستي و ماشيني
23 توانايي ايجاد قوس الكتريكي بوسيله دستگاههاي جوشكاري برق
3
نام شغل: تراشكار درجه 2
فهرست توانايي هاي شغل
رديف عنوان توانايي
24 توانايي جوشكاري اتصالات بدون پخ و با پخ در حالت سطحي
25 توانايي روكش كاري سخت و نرم قطعات با قوس الكتريكي
26 توانايي كف تراشي، روتراشي، پله تراشي، شيار تراشي و پخ زني خارجي تا دقت 5% ميليمتر
% 27 توانايي داخل تراشي كف، پله، شيار، سوراخهاي راه بدر و بن بست و پخ زني داخلي تا دقت 5
ميليمتر
28 توانايي آج زدن روي قطعات كار
29 توانايي تيز كردن انواع رنده تراشكاري با دست
30 توانايي تراشيدن مخروطهاي خارجي و داخلي تا دقت 10 دقيقه
31 توانايي پيچ و مهره تراشي ميليمتري و اينچي سرتيز، مربعي و ذوزنقه اي (چپ و راست) يك راهه
32 توانايي حديده و قلاويزكاري روي ماشين تراش
33 توانايي فرم تراشي دستي
34 توانايي سرويس و نگهداري قسمتهاي مختلف ماشين تراش
4
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
1 توانايي پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايت نكات
حفاظتي و بهداشت كار
7 3 4
1-1 آشنايي با مفاهيم پيشگيري از حوادث و رعايت نكات حفاظتي و بهداشت
كار
1-2 آشنايي با عوامل فيزيكي وشيميايي زيان آور
- صدا، گرما،سرما، رطوبت نور و اشعه هاي مضر
- ارتعاش، ابخره گاز، گرد و غبار
1-3 آشنايي با ارگونومي
- وضعيت كار در حالت نشسته و ايستاده
- حالت سر هنگام كار
- خستگي و عوامل ايجاد خستگي
- جابجا كردن مواد و قطعات در محيط كار
1-4 آشنايي با موارد انضباطي و مقررات
- مقررات انضباطي عمومي در كارگاه
- مقررات انضباطي فردي
- نظافت و بهداشت عمومي و فردي در محيط آموزشي و كارگاه
1-5 شناسايي وسايل و تجهيزات ايمني انفرادي در هنگام كار و كاربرد آنها
1-6 آشنايي با علائم و دستورالعملهاي ايمني
1-7 آشنايي با وسايل و اصول پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه
1-8 آشنايي با خطرات برق گرفتگي ناشي از فقدان (سيم ارت ) سيم اتصال
مؤثر بدنه دستگاه به زمين
1-9 آشنايي با كمك هاي اوليه
1-10 آشنايي با جعبه كمك هاي اوليه و وسايل آن
1-11 شناسايي اصول پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايت نكات حفاظت ي
و بهداشت كار
5
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
6 4 2 توانايي خط كشي و اندازه گذاري روي قطعه كار 2
2-1 آشنايي با مفهوم خط كشي و اندازه گذاري
2-2 آشنايي با وسايل اندازه گذاري و خط كشي
- خط كش فلزي (ستاره)
- متر نواري
- سوزن خط كش
- گونياي لبه دار
2-3 شناسايي واحدهاي اندازه گيري طول و سطح در سيستم متريك و اينچ
2-4 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام اندازه گذاري
2-5 شناسايي اصول خط كشي و اندازه گذاري روي قطعه كار
10 8 3 توانايي برشكاري دستي و ماشيني بوسيله اره 2
3-1 آشنايي با مفهوم برشكاري
3-2 آشنايي با ميزكار و گيره روميزي و لبه گيره
3-3 آشنايي با كمان اره دستي و قسمتهاي مختلف آن
3-4 آشنايي با تيغه هاي اره خشكه بر و آهن بر
3-5 آشنايي با ساختمان و طرز كار ماشين اره (لنگ)
3-6 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام برشكاري
3-7 آشنايي با مواد خنك كننده و كاربرد آن
3-8 شناسايي اصول برشكاري دستي و ماشيني بوسيله اره
8 6 4 توانايي فرم دادن ورق و پرچكاري (راست رو كردن) 2
4-1 آشنايي با مفهوم ورقكاري
4-2 آشنايي با وسايل فرم دادن ورق و كاربرد آنها
- قيچي ورق بري دستي و اهرمي، وسايل خم كن و فرم دهي
- چكش و سندان
6
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
4-3 آشنايي با پرچ و انواع پرچ و سنبه هاي پرچ
- طرز استفاده از جداول پرچ
- سنبه پرچها و طرز استفاده از آن
4-4 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام فرم دادن ورق و پرچكاري
4-5 شناسايي اصول فرم دادن ورق و پرچكاري (راست رو كردن )
- برش دادن ورق با ضخامتهاي مختلف
- فرم دادن ورق در حالت سرد به وسيله دست و دستگاه
- پرچكاري قطعات با پرچهاي سرگرد، سر خزينه دار يك طرفه و دو
طرفه
31 25 5 توانايي سوهانكاري سطوح تخت، گونيايي و موازي 6
5-1 آَنايي با مفهوم سوهانكاري و كاربرد آن
5-2 آشنايي با سوهان و انواع آن از نظر فرم، اندازه، نوع آج و قسمتهاي
مختلف سوهان
5-3 آشنايي با مواد كار
5-4 آشنايي با گونيا وانواع آن
5-5 آشنايي با روش تهيه فلزات آهني (آهن، فولاد و چدن) و فرم دادن آنها
5-6 آشنايي با فلزات غير آهني و موارد استفاده آنها
5-7 شناسايي تشخيص فولادها با روش جرقه
5-8 شناساييي اصول رعايت موارد ايمني ضمن سوهانكاري
5-9 شناسايي اصول سوهانكاري سطوح تخت، گونيايي و موازي
6 توانايي خط كشي دقيق زوايا، قوس ها و علامتگذاري روي
سطوح
7 5 2
6-1 شناسايي كوليس و انواع آن و كاربرد آن
- ساختمان كوليس و تقسيمات ورنيه اينچي و ميليمتري
- محاسبه دقت و كوليس هاي اينچي و ميليمتري
6-2 آشنايي با پرگار سوزني و انواع آن
6-3 آشنايي با زاويه سنج و انواع آن
7
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
6-4 آشنايي با صفحه صافي و بلوكهاي جناقي و گيره جناقي
6-5 آَشنايي با شابلون هاي قوسي و كاربرد آن
6-6 آشنايي با سنبه نشان و كاربرد آن
6-7 شناسايي اصول خط كشي دقيق زوايا ، قوس ها و علامت گذاري روي
سطوح
7 توانايي سوهانكاري سطوح زوايه دار و منحني خارجي و
داخلي
22 20 2
7-1 شناسايي اصول سوهانكاري سطوح داخلي و خارجي
7-2 شنسايي اصول سوهانكاري سطوح منحني و زوايه دار خارجي و داخلي
7-3 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني در هنگام سوهانكاري
7 6 8 توانايي شابرزني با شابر سه گوش و تيز كردن آن 1
8-1 آشنايي با مفهوم شابر زني و كابرد آن
8-2 آشنايي با شابر سه گوش، تخت و قاشقي
8-3 آشنايي با وسايل سايه زني مربوط به شابرها
8-4 شناسايي اصول شابر زني با شابر سه گوش
8-5 شناسايي اصول تيز كردن شابر
8-6 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن شابر زني
7 5 9 توانايي قلمكاري 2
9-1 آشنايي با مفهوم قلمكاري
9-2 آشنايي با قلمهاي تخت ناخني، دم پهن و صليبي و كاربرد آنها
9-3 آشنايي با زواياي قلم
9-4 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن قلمكاري
9-5 شناسايي اصول قلمكاري
8
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
3 2 10 توانايي تيز كردن قلم 1
10-1 آشنايي با دستگاه سنگ سنباده دو طرفه و طرز كار آن
10-2 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام تيز كردن قلم
10-3 شناسايي اصول تيز كردن قلم
7 5 11 توانايي ترسيم خطوط استاندارد و كادرهاي نقشه 2
11-1 آشنايي با نقشه و نقشه كشي و اهميت آن در صنعت
11-2 آشنايي با وسايل نقشه كشي
11-3 شناسايي استاندارد خطوط و حروف
11-4 شناسايي اصول ترسيم خطوط استاندارد
11-5 شناسايي ابعاد استاندارد كاغذ
11-6 شناسايي اصول ترسيم كادر دور نقشه و جداول زير نقشه
9 7 12 توانايي ترسيم اشكال هندسي منظم و نامنظم 2
12-1 شناسايي اصول ترسيم دايره و تقسيمات آن
- ترسيم دايره و تقسيمات آن
- پيدا كردن مركز دايره بدون استفاده از قوس سنج
12-2 شناسايي اصول ترسيم چند ضلعي هاي منظم و نامنظم
22 20 13 توانايي ترسيم سه نما از روي قطعات ساده 2
13-1 شناسايي اصول ترسيم سه نما
- تعريف تصوير
- تعريف صفحه تصوير
- انواع تصاوير در نقشه كشي
- تصوير مقابل (قائم)
- تصوير جانبي (چپ و راست)
- تصوير بالا (افقي)
13-2 شناسايي اصول ترسيم تصاوير قطعات صنعتي
9
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
- تعريف يك قطعه صنعتي
- اصول ترسيم خطوط رابط
13-3 شناسايي اصول اندازه گذاري
- نوشتن اعداد اندازه
- اندازه گيري قوسها
- اندازه گذاري سطوح شيب دار
- اندازه گذاري مخروط ها
- اندازه گذاري سوراخها
17 15 14 توانايي ترسيم نماي سوم از روي دو نماي داده شده 2
14-1 شناسايي اصول ترسيم نماي سوم با داشتن دو تصوير (مجهول يابي)
13 11 15 توانايي ترسيم نماها از روي پرسپكتيو 2
15-1 آشنايي با تلرانس اندازه و علايم نقشه
- تعريف انحراف اندازه و كاربرد آن
- تعريف انطباق و انواع آن
- نشان دادن انحراف اندازه بوسيله مقادير عددي زبري
- نشان دادن انحراف اندازه ها بوسيله مشخص كردن نوع انطباق
- تعريف زبري و پرداخت سطوح
- علايم قراردادي زبري سطوح و اندازه آنها در سيستم هاي مختلف
15-2 شناسايي اصول ترسيم پرسپكتيو ايزومتريك
11 9 16 توانايي ترسيم برش قاطع 2
16-1 شناسايي اصول ترسيم برشهاي ساده
- برش و كاربرد آن
- خط برش و اصول نشان دادن آن
10
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
- هاشورزن و اصول هاشورزدن
16-2 شناسايي اصول ترسيم برش موضعي
- كاربرد برش موضعي
- نشان دادن برش موضعي
16-3 شناسايي اصول ترسيم برش مقاطع
17 15 17 توانايي خواندن نقشه هاي مركب 2
17-1 شناسايي نقشه هاي مركب
17-2 شناسايي اصول ترسيم نمايش دهنده هاي نقشه هاي مركب
17-3 شناسايي اصول ترسيم نقشه از روي نقشه مركب
17-4 شناسايي اصول خواندن نقشه هاي مركب
- ساده سازي نمايش دهنده هاي نقشه هاي مركب
- شماره گذاري نقشه هاي مركب
17-5 شناسايي اصول اندازه گذاري نقشه هاي مركب
17-6 شناسايي اصول خواندن و نوشتن جدول نقشه هاي مركب
8 6 18 توانايي سوراخكاري و خزينه كاري با دريل دستي و ماشيني 2
18-1 آشنايي با مفهوم سوراخكاري و خزينه كاري
18-2 آشنايي با ساختمان و طرز كار دريل هاي دستي و ماشيني
- دريل هاي روميزي، ستوني و راديال و قسمتهايي مختلف آنها
- متعلقات مربوط به دريل هاي دستي و ماشيني
18-3 آشنايي با مته و انواع آن
- ساق استوانه اي و ساق مخروطي و كاربرد آنها
- مته خزينه 90 درجه و 60 درجه و كاربرد آنها
- مته مرغك و سه نظام مته
11
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
18-4 شناسايي انواع كلاهك مته، گوه (مته درآر) و كاربرد آنها
18-5 شناسايي انتخاب دور پيشروي مناسب با توجه به قطر مته و جنس قطعه
كار
- پيشروي و سرعت برش
- محاسبه دور ماشين و ميزان پيشروي با توجه به سرعت برش
18-6 آشنايي با انواع گيره هاي ماشين دريل و قيد و بست ها
- كاربرد انواع گيره ماشيني
- ساده، مندرج و گيره انيورسال، روبندها و زيركاري ها
18-7 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني در هنگام سوراخكاري و خزينه كاري
18-8 شناسايي اصول سوراخكاري و خزينه كاري با دريل دستي و ماشيني
4 3 19 توانايي تيز كردن مته 1
19-1 شناسايي قسمتهاي مختلف مته و زواياي آن
19-2 آشنايي با شابلونهاي مته
19-3 شناسايي اصول تعويض سنگ سمباده و صاف كردن آن
19-4 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام تيز كردن مته
19-5 شناسايي اصول تيز كردن مته
6 4 20 توانايي حديده و قلاويز كاري 2
20-1 آشنايي با مفهوم پيچ و مهره و استفاده از آن در صنعت
20-2 آشنايي با قسمتهاي مختلف پيچ و مهره
20-3 شناسايي حديده هاي اينچي و ميليمتري
20-4 شناسايي و تعيين قطر خارجي براي حديده كاري
20-5 شناسايي و تعيين قطر داخلي براي قلاويز كاري
20-6 آشنايي با دسته هاي حديده و قلاويز گردان و انواع آن
20-7 آشنايي با حديده و قلاويز گردان ماشيني و كاربرد آن
12
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
20-8 شناسايي جداول پيچ و مهره ها
20-9 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام حديده و قلاويز كاري
20-10 شناسايي اصول حديده و قلاويز كاري
21 توانايي اندازه گيري قطرهاي داخلي و خارجي، ضخامت
شيارهاي داخلي و خارجي مخروط ها
4 2 2
21-1 آشنايي با واحدهاي اينچ وميليمتر و تبديل واحدهاي آنها به يكديگر
21-2 آشنايي با ميكرومتر و انواع آن
- كاربرد ميكرومتر
- قسمتهاي مختلف و ساختمان ميكرومتر
- اصول كار با ميكرو متر خارجي (معمولي - لبه دار مخصوص اندازه
گيري پيچ)
- اصول كار با ميكرومترهاي داخلي و عمق سنج
21-3 آشنايي با فرمان ها (كاليبر) داخلي و خارجي و كاربرد آن
21-4 آشنايي با فيلر و كاربرد آن
21-5 شناسايي ساعت اندازه گيري (انديكاتور) با پايه مغناطيسي و معمول ي و
كاربرد آنها (داخلي و خارجي)
21-6 شناسايي اصول اندازه گيري قطرهاي داخلي و خارجي
6 4 22 توانايي برقوكاري دستي و ماشيني 2
22-1 آشنايي با مفهوم برقوكاري
22-2 آشنايي با برقوهاي دستي، ثابت و متغير و ماشيني
22-3 شناسايي اصول برقوكاري دستي و ماشيني
22-4 شناسايي اصول رعايت موارد حفاظتي و ايمني مربوطه
23 توانايي ايجاد قوس الكتريكي بوس يله دستگاههاي
جوشكاري برق
5 2 3
23-1 شناسايي اصول رعايت ايمني هنگام كار با دستگاههاي جوشكاري برق
13
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
23-2 شناسايي اصول كار با دستگاههاي جوشكاري برق (موتور ژنراتور)
23-3 آشنايي با دستگاههاي مولد جريان مسقيم و متناوب
24 توانايي جوشكاري اتصالات بدون پخ و با پخ در حالت
سطحي
52 50 2
24-1 شناسايي اصول انتخاب الكترود و آمپر با توجه به نوع كار
- تركيب و خواص روكش الكترود
- انتخاب آمپر با توجه به الكترود و ضخامت قطعه كار
24-2 شناسايي اصول جوشكاري اتصالات ساختماني در حالت تخت
- زاويه، فاصله و حركت الكترود
- جوشكاري اتصالات لب به لب بدون پخ و با پخ
- اصول جوشكاري اتصالات لب زوي هم
- اصول جوشكاري اتصالت گونيائي اصول جوشكاري سپري
24-3 شناسايي اصول جلوگيري از پيچيدگي
24-4 شناسايي اصول عيب يابي جوش و جلوگيري از آن
24-5 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن جوشكاري
10 7 25 توانايي روكش كاري سخت و نرم قطعات با قوس الكتريكي 2
25-1 آشنايي با مفهوم روكش كاري و كاربرد آنها
25-2 آشنايي با الكترود روكش كاري فلزات و انواع آن
25-3 آشنايي با پيش گرمايي و پس گرمايي در عمليات روكش كاري
25-4 آشنايي با عمليات قبل و بعد از روكش كاري سخت و نرم فلزات
25-5 شناسايي اصول روكش كاري سخت و نرم قطعات با قوس الكتريكي
25-6 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن روكش كاري
14
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
26 توانايي كف تراشي، روتراشي، پله تراشي، شيار تراشي و
پخ زني خارجي تا دقت 5% ميليمتر
98 90 8
26-1 آشنايي با مفهوم تراشكاري
26-2 شناسايي مكانيزم ماشين تراش و قسمتهاي مختلف آن
26-3 شناسايي متعلقات ماشين تراش و كاربرد آن
- قطعات سوار شونده روي ماشين تراش
- انواع رنده ها از نظر فرم و جنس آنها و كاربرد آنها
26-4 شناسايي بستن قطعه كار به ماشين
26-5 شناسايي بستن رنده هاي تراشكاري به ماشين
26-6 شناسايي انتخاب دور متناسب با قطر و جنس قطعه كار
- محاسبه سرعت برش و حركت پيشروي
- محاسبه عمق براده و مقطع براده
26-7 آشنايي با مواد خنك كننده و كاربرد آن
26-8 شناسايي اصول كف تراشي، رو تراشي، پله تراشي، شيار تراشي و پخ زني
خارجي
- تراشكاري بين سه نظام و مرغك و مركزگيري بوسيله مته مرغك
- هم محور كردن دستگاه مرغك و محور گلويي دستگاه
- تراشكاري قطعات بين دو مرغك
- پخ زني خارجي
26-9 آشنايي با فك هاي نرم و كاربردآن
26-10 شناسايي اصول تنظيم فكها
26-11 شناسايي اصول شيار تراشي و كاربرد آن
26-12 شناسايي اصول تراشكاري با دست و اتوماتيك
26-13 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني در هنگام تراشكاري
15
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
27 توانايي داخل تراشي كف، پله، شيار، سوراخهاي راه بدر و
بن بست و پخ زني داخلي تا دقت 5% ميليمتر
64 60 4
27-1 آشنايي با مفهوم داخل تراشي
27-2 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام داخل تراشي
27-3 شناسايي اصول داخل تراشي، كف، پله، شيار، سوراخهاي راه بدر و بن
% بست و پخ زني داخلي تا دقت 5
9 7 28 توانايي آج زدن روي قطعات كار 2
28-1 آشنايي با مفهوم آج زني
28-2 شناسايي انواع قرقره هاي آج و محاسبات مربوطه
28-3 آشنايي با انواع آج و كاربرد آن
28-4 شناسايي اصول انتخاب دور و محاسبه دور پيشروي جهت آج زني
28-5 شناسايي اصول آج زني روي قطعات
28-6 شناسايي اصول موارد ايمني هنگام آج زني
10 7 29 توانايي تيز كردن انواع رنده تراشكاري با دست 3
29-1 شناسايي زواياي انواع رنده تراش
29-2 آشنايي با سنگ سمباده هاي معمولي و الماسه
29-3 شناسايي انواع شابلون هاي رنده و دنده و كاربرد آنها
29-4 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام تيز كردن رنده
29-5 شناسايي اصول تيز كردن انواع رنده تراشكاري با دست
30 توانايي تراشيدن مخروطهاي خا رجي و داخلي تا دقت 10
دقيقه
30 25 5
30-1 آشنايي با مفهوم مخروط تراشي و كاربرد آن
30-2 شناسايي اصول مخروط تراشي داخلي و خارجي بوسيله سوپرت دستي و
محاسبات مربوطه به آن
16
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
30-3 شناسايي اصول مخروط تراشي بوسيله انحراف مرغك و محاسبات مربوط
به آن
30-4 شناسايي اصول مخروط تراشي بوسيله خط كش راهنما و محاسبات
مربوط آن
30-5 شناسايي اصول كنترل مخروط ها
30-6 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام مخروط تراشي
31 توانايي پيچ و مهره تراشي ميليمتري و اينچي سرتيز، مربعي
و ذوزنقه اي (چپ و راست) يك راهه
96 80 16
31-1 آشنايي با پيچ و مهره هاي مربعي و ذوزنقه اي و كاربرد آنها
ISO و DIN 31-2 آشنايي با سيستم
31-3 آشنايي با پيچ ويتورت و پيچ لوله ويتورت و علامت اختصاري
31-4 شناسايي محاسبه گام و عمق دندانه
31-5 شناسايي اصول پيچ و مهره تراشي سر تيز اينچي و ميليمتري يك راهه و
چند راهه
- محاسبه قطر پيچ جهت پيچ تراشي
- محاسبه قطر سوراخ براي مهره تراشي در سيستم هاي اينچي و
ميليمتري
31-6 شناسايي اصول پيچ و مهره تراشي ذوزنقه اي و مربعي (چپ و راست )
يك راهه
- محاسبه پهناي سر دنده پيچ و مهره هاي ذوزنقه اي و مربعي (اينچي و
ميليمتري)
- محاسبه عمق دندانه در پيچ هاي ذوزنقه اي و مربعي و زوايه پيشروي
رنده نسبت به گام
17
نام شغل: تراشكار درجه 2
اهداف و ريزبرنامه درسي
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
31-7 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني هنگام پيچ و مهره تراشي
9 7 32 توانايي حديده و قلاويزكاري روي ماشين تراش 2
32-1 شناسايي اصول حديده كاري روي ماشين تراش
32-2 شناسايي اصول قلاويز كاري روي ماشين تراش
23-3 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن حديده و قلاويزكاري
23 19 33 توانايي فرم تراشي دستي 4
33-1 آشنايي با قطعات فرم و كاربرد آنها
33-2 آشنايي با رنده فرم و بستن آن روي دستگاه
33-3 آشنايي با شابلون هاي فرم
33-34 شناسايي اصول بستن شابلون فرم روي دستگاه
33-35 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن فرم تراشي
33-36 شناسايي اصول تراشكاري قطعات فرم
34 توانايي سرويس و نگهداري قسمتهاي مختلف ماشين
تراش
3 2 1
34-1 آشنايي با محلهاي گريس خور و روغن خور قسمتهاي مختلف ماشين
تراش
34-2 آشنايي با وسايل مخصوص نظافت و سرويس ماشين آلات
34-3 آشنايي با روغن هاي مورد مصرف در ماشين تراش
34-4 شناسايي اصول سرويس و نگهداري ماشين تراش
- روغنكاري و گريس كاري قسمتهاي مختلف ماشين
- تميز كردن ماشين
34-5 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن سرويس كردن ماشين تراش
18
نام شغل : تراشكار درجه 2
فهرست استاندارد تجهيزات‘ ابزار ‘ مواد و وسايل رسانه اي
رديف مشخصات فني تعداد شماره
1 لباس كار
2 كفش ايمني
3 گوشي حفاظتي
4 عينك ايمني
5 ماسك
6 دستكش
7 علايم ايمني
8 سيلندر اطفاء حريق
9 سطل شن
10 جعبه كمكهاي اوليه
11 پوسترهاي ايمني
12 وسايل كمك آموزشي
13 ميز خط كشي
14 خط كش فلزي (ستاره)
15 كوليس
16 ماژيك
17 متر نواري
18 گونيا
19 ميزكار
20 گيره روميزي
21 كمان اره
22 انواع تيغه اره
23 تيغه اره ماشيني
24 مواد خنك كننده
25 قيچي ورق بري دستي
26 قيچي ورق بري اهرمي
27 چكش
28 سندان
29 خط كش
30 پرچ سرگرد
31 پرچ سر خزينه
32 صفحه صافي
19
نام شغل : تراشكار درجه 2
فهرست استاندارد تجهيزات‘ ابزار ‘ مواد و وسايل رسانه اي
رديف مشخصات فني تعداد شماره
33 زير سري
34 قيچي گردبر
35 گيره و لبه گيره
36 انواع سوهان 400،350،300،250،150،100 ميليمتري
37 برس سوهان پاك كن
38 سوزن خط كش دستي
39 سوزن خط كش پايه دار
40 سنبه شماره زني و حروف 2 تا 6 ميليمتري
41
كوليس
20
1
42
كوليس پايه دار
20
1
43 پرگار سوزني
44 گونياي مويي
45 گونياي لبه دار
46 گونياي استوانه اي
47 زوايه سنج ساده و مركب
48 صفحه صافي
49 بلوكهاي جناقي
50 انواع شابلون دستي
51 شابلون جناقي
52 انواع سوهان : تخت يك آجه - سوهان سه گوش 4 تا 12
اينچ (زبر و نرم)
53 سوهان چهار گوش 12 اينچ (زبر و نرم )
54 سوهان گرد 4 تا 12 اينچ (زبر و نرم)
55 سري سوهان دم موشي
56 شابر سه گوش،تخت، قاشقي
57 انواع قلم (تخت، دم پهن، صليبي)
58 تخته رسم
59 گونياي 30 و 40 درجه
60 گونياي متحرك
61 مدادهاي نقشه كشي
20
نام شغل : تراشكار درجه 2
فهرست استاندارد تجهيزات‘ ابزار ‘ مواد و وسايل رسانه اي
رديف مشخصات فني تعداد شماره
62 مداد تراش
63 جعبه پرگار
64 نقاله
65 شابلون دايره
66 مدل قطعات
67 دريل دستي (روميزي)
68 دريل ماشيني ستوني- راديال
69 گيره روميزي گردان (مدرج)
70 قيد و بست ها
71 زيركاري
72 مته ساق مخروطي از 14 تا 24 ميليمتر
(1-13)(1- 73 سه نظام مته ( 16
74 مته خزينه 90 و 60 درجه
75 كلاهك سري 6 تا صفر
76 گوه(مته درآر)
77 مته مرغك
78 ماشين سنگ سمباده دو طرفه (روميزي- پايه دار)
79 شابلون مته
80
جعبه حديده و قلاويز
8
1
اينچ تا
2
1 اينچ
81 جعبه حديده و قلاويز از 5 ميليمتر تا 16 ميليمتر با حديده
قلاويز گردان
82 شابلون دنده هاي اينچي و ميليمتري
83 پيچ گوشتي
84 روغن پيچ بري
85 ميكرومتر داخلي و خارجي
86 ميكرومتر اندازه گيري پيچ
87 ميكرومتر عمق سنج
88 فرمان استوانه اي
89 فرمان هاي دهان اژدر
90 فرمان مخروطي
91 برقوي استوانه اي، متغير ميليمتري
21
نام شغل : تراشكار درجه 2
فهرست استاندارد تجهيزات‘ ابزار ‘ مواد و وسايل رسانه اي
رديف مشخصات فني تعداد شماره
92 برقوهاي ثابت ميليمتري
93 دينام
94 پيش بند
95 دستگاههاي جوشكاري برق
96 الكترود با قطرهاي مختلف
97 قطعات با ضخامتهاي مختلف
98 قطعات پيچيده شده
99 فيكسچر (نگه دارنده)
100 قطعات مسي
101 برس سيمي
102 الكترود روكش كاري
103 انبر
104 كلاه
105 ماشين تراش
106 انواع رنده (روتراش، بغل تراش، پيشاني تراش و شيار تراش
بغل راست و بغل چپ)
107 سه نظام و چهار نظام
108 مرغك ثابت
109 مرغك متحرك
110 لونت
111 كلاهك
112 مته مرغك
113 ساعت انديكاتور با پايه مغناطيسي
114 استوانه كنترل
115 قلم براده جمع كن
116 ماشين حساب
117 آچار
118 مواد خنك كننده
119 انواع رنده هاي داخل تراش
120 قرقره آج
121 فك هاي نرم
122 گام سنج
22
نام شغل : تراشكار درجه 2
فهرست استاندارد تجهيزات‘ ابزار ‘ مواد و وسايل رسانه اي
رديف مشخصات فني تعداد شماره
122 رنده گير
123 رنده هاي پيچ تراشي
124 رنده هاي فرم
125 شابلون هاي فرم
126 روغن
127 روغندان
128 پمپ گريس
129 پارچه
نوشته شده توسط  در ساعت 1:25 | لینک  | 

استاندارد مهارت و آموزشي
تراشكار درجه 1
گروه برنامه ريزي درسي مكانيك
88/1/ تاريخ شروع اعتبار: 1
8-34/22/1/ كد استاندارد : 3
از كليه صاحب نظران
تقاضا دارد پيشنهادات و
نظرات خود را درباره
اين سند آموزشي به
نشاني هاي مذكور اعلام
نمايند.
معاونت پژوهش و برنامه ريزي : تهران - خيابان
آزادي- نبش چهارراه خوش - سازمان آموزش فني و
حرفه اي كشور- طبقه پنجم
تلفن: 66941516 دورنگار: 66941272
كد پستي : 1345653868
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR
دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران - خيابان
آزادي- خيابان خوش شمالي - تقاطع خوش و نصرت –
ساختمان فناوري اطلاعات و ارتباطات– طبقه چهارم
تلفن: 66944119 و 66944120 دورنگار 66944117
كد پستي : 1457777363
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR
1
نام شغل : تراشكار درجه 1
خلاصه برنامه درسي
تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
آشنايي: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي/شناسايي: به مفهوم داشتن اطلاعات كامل/ اصول : به مفهوم مباني مطالب نظري/ توانايي: به مفهوم قدرت انجام كار
مشخصات عمومي شغل(براساس كاربرگ صفر)
تراشكار درجه 1 كسي است كه علاوه برداشتني مهارت تراشكار درجه 2 ازعهده عمليات نقشه كشي پيشرفته ‘سخت كاري و
تراشكاري ( مواد مندرج دراين استاندارد)و سرويس و نگهداري ماشين آلات مربوطه برآيد.
( ويژگي هاي كارآموزورودي (براساس كاربرگ 11
حداقل ميزان تحصيلات : حداقل پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي: متناسب با شغل مربوطه
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: تراشكار درجه 2
( طول دوره آموزشي (براساس كاربرگ 6 و 13
طول دوره آموزش : 520 ساعت
زمان آموزش نظري : 56 ساعت
زمان آموزش عملي : 464 ساعت
زمان كارآموزي در محيط كار : - ساعت
زمان اجراي پروژه : - ساعت
زمان سنجش مهارت : - ساعت
( روش ارزيابي مهارت كارآموز(براساس كاربرگ 7
% -1 امتياز سنجش نظري(دانش فني): 25
% -2 امتياز سنجش عملي : 10
% -2-1 امتياز سنجش مشاهده اي: 65
-2-2 امتياز سنجش نتايج كار عملي:
( ويژگيهاي نيروي آموزشي (براساس كاربرگ 12
حداقل سطح تحص يلات : فوق ديپلم در رشته هاي سخت و توليد – مكانيك –ماشين افزاربه علاوه مدرك
دوره پداگوژي و مدرك قبولي ماشين افزار از مراكز معتبر آموزشي
2
نام شغل:تراشكار درجه 1
( فهرست توانايي هاي شغل (براساس كاربرگ شماره 5
رديف عنوان توانايي
1 توانايي اندازه گيري و كنترل قطعات
0 ميلي متر / 2 توانايي پيشاني تراشي ‘رو تراشي ‘ پله تراشي ‘ شيار تراشي و برشكاري قطعات با دقت 02
0ميلي متر / 3 توانايي داخل تراشي قطعات با ماشين تراش تا دقت 02
0ميلي متر / 4 توانايي تراشيدن مخروط هاي خارجي و داخلي با دقت 02
5 توانايي تراشيدن پيچ و مهره هاي اتصالي و انتقالي ميلي متري و اينچي(دنده مثلثي –مربعي –ذوزنقه اي –مدولي )
يك راهه و چند راهه ( چپ و راست)
6 توانايي سوراخكاري و برقوكاري قطعات با ماشين تراش
7 توانايي قلاويز و حديده كاري باماشين تراش(پيچ بري بوسيله حديده و قلاويز ماشيني)
8 توانايي فرم تراشي به وسيله دستگاه كپي تراش (دستگاه تراش)
9 توانايي تراشيدن قطعات بلند توسط لينت ثابت و متحرك
10 توانايي تراشيدن قطعات توسط چهار نظام تكرو
11 توانايي آماده كردن و استفاده از فك هاي نرم
12 توانايي تراشيدن قطعات بسته شده به كلت و گيره فشنگي
13 توانايي لنگ تراشي قطعات توسط سه نظام‘چهار نظام تك رو صفحه نظام فك دار و مابين دومرغك
14 توانايي تراشيدن قطعات نامنظم به وسيله صفحه نظام (صفحات شياردار)
15 توانايي سخت كردن سطحي و عمقي فولاد ها و همچنين برگشت دادن قطعات
16 توانايي تشخيص اجزاء ماشيني
17 توانايي رسم ترسيمات هندسي
18 توانايي ترسيم سطوح شيب دار
19 توانايي ترسيم برش هاي مختلف
20 توانايي ترسيم بريدگي هاي مايل قطعات دوار
21 توانايي ترسيم فصل مشترك برخورد (تداخل)اجسام بايكديگرو گسترش آنها
3
نام شغل:تراشكار درجه 1
( فهرست توانايي هاي شغل (براساس كاربرگ شماره 5
رديف عنوان توانايي
22 توانايي ترسيم انواع پرسپكتيو
23 توانايي خواندن نقشه هاي تركيبي
24 توانايي ترسيم اجزاء قالب
25 توانايي سرويس و نگهداري دستگاه
26 توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار
27 توانايي انتخاب ابزار كار
28 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
4
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
11 6 1 توانايي اندازه گيري و كنترل قطعات 5
1-1 آشنايي با انواع كوليس و طريقه تقسيم بندي ورنيه آنها
1-2 شناسايي اصول استفاده از انواع كوليس
1-3 آشنايي ب اانواع ميكرومتر و طريقه تقسيم بندي قسمت مخروطي پوسته متحرك آنها
1-4 شناسايي اصول استفاده از انواع ميكرومتر
1-5 آشنايي با وسايل اندازه گير عقربه درا و تقسيم بندي عقربه هاي آن
1-6 شناسايي اصول اندازه گيري و كنترل ابعاد خارجي از طريق مقايسه
1-7 شناسايي اصول اندازه گيري و كنترل ابعاد داخلي از طريق مقايسه
1-8 آشنايي با انواع زاويه سنج و مورد استفاده هر يك
1-9 شناسايي اصول استفاده از انواع زاويه سنج
1-10 آشنايي با پارچه هاي اندازه گيري موازي (راپورترها)
1-11 شناسايي اصول استفاده از راپورترها
1-12 آشنايي ب افرمان هاي كنترل شامل فرمان(سوراخ-ميله يا دهاناژدر- مخروط داخلي
و خارجي- پيچ ومهره – هزارخارداخلي و خارجي )
1-13 شناسايي اصول استفاده از انواع فرمان
1-14 آشنايي با انواع خط كش سينوسي ( معمولي و مرغك دار)
1-15 آشنايي با محاسبات خطوط مثلثاتي مربوطه ( سينوس- كسينوس- تانژانت
وكنانژانت)
1-16 آشنايي با استفاده ازجداول مثلثاتي
1-17 شناسايي اصول استفاده از خط كش مثلثاتي
1-18 شناسايي محاسبات مربوط به كنترل مخروط هاي داخلي وخارجي توسط ساچمه و
ميله هاي اندازه گيري
1-19 شناسايي اصول كنترل مخروط هاي داخلي و خارجي توسط ساچمه
5
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
1-20 آشنايي با روش نگهداري از وسايل اندازه گيري و كنترل
1-21 شناسايي اصول اندازه گيري وكنترل قطعات
1-22 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي در هنگام استفاده از وسايل اندازه گيري و كنترل
مورد توجه قرار گيرد
1-23 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني در هنگام اندازه گيري
2 توانايي پيشاني تراشي ‘رو تراشي ‘ پله تراشي‘ شيار تراشي و برشكاري
0 ميلي متر / قطعات با دقت 02
73 70 3
2-1 آشنايي با وسايل بستن قطعه كار وكاربرد هريك ( سه نظام -چهار نظام -كلت و گيره
فشنگي- صفحه نظام – صفحه مرغك و سه نظام با فك هاي نرم
2-2 شناسايي اصول بستن و تنظيم و سايل بستن قطعه كار به محور دستگاه
2-3 شناسايي انواع رنده هاي تراشكاري وكاربردهريك
2-4 شناسايي اصول بستن و تنظيم انواع رنده هاي تراشكاري به رنده بند دستگاه
2-5 شناسايي محاسبات مربوط به سرعت برش ‘سرعت پيشروي‘تعداد دور ‘عمق براده
وزمان انجام كار در تراشكاري
2-6 شناسايي اصول پيشاني تراشي ‘رو تراشي ‘پله تراشي ‘شيار تراشي و برشكاري قطعات بادقت
0/02 ميلي متر
2-7 شناسايي اصول نكات كه مي بايستي در هنگام تراشكاري قطعات مورد توجه قرار
گيرد
2-8 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت وايمني در هنگام كار
6
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
0 ميلي متر (داخل تراشي /0 3 توانايي داخل تراشي قطعات باماشين تراش تا دقت 2
سوراخ راه بدرو بن بست)
36 34 2
3-1 آشنايي با مفهوم داخل تراشي
3-2 شناسايي بستن و تنظيم قطعه كار
3-3 شناسايي بستن و تنظيم رنده هاي داخلي به رنده بند
3-4 آشنايي با قرار دادن دستگاه در دور يشروي مناسب
3-5 شناسايي اصول داخل تراشي قطعات يا ماشين تراش
- سوراخ كاري و داخل تراشي قطعات
- كف تراشي و پله تراشي داخلي
- شيارتراشي و پخ زني داخلي
- شناسايي اصول كنترل قسمت هاي تراشيده شده
3-6 شناسايي اصول نكات كه مي بايستي درهنگام تراشيدن سوراخ ها يراه بدر و بن بست
مورد توجه قرار گيرد
3-7 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت وايمني در هنگام كار
22 20 0 ميلي متر 2 /0 4 توانايي تراشيدن مخروط هاي خارجي و داخلي با دقت 2
4-1 آشنايي با مفهوم مخروط تراشي
4-2 شناسايي محاسبات مربوط به مخروط تراشي با روشهاي مختلف
4-3 شناسايي مخروط تراشي بوسيله انحراف سوپورت فوقاني و محاسبات مربوط به آن
(خارجي و داخلي)
- قراردادن سوپورت تحت زاويه محاسبه شده
7
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
- كنترل زاويه توسط ساعت انداز هگيري
4-4 شناسايي مخروط تراشي خارجي بوسيله انحراف مرغك و محاسبات مربوط به آن
- جابجائي مرغك تحت اندازه محاسبه شده
- كنترل مقدار انحراف توسط ساعت اندازه گيري
4-5 شناسايي مخروط تراشي قطعات بوسيله خطكش راهنم اومحاسبات مربوط به آن
- سوار كردن خط كش راهنما در روي دستگاه وتنظيم آن
4-6 شناسايي اصول كنترل مخروط هاي داخلي بوسيله فرمان و همچنين ساچمه
4-7 شناسايي اصول كنترل مخروط هاي خارجي توسط كوليس ‘ فرمان هاي خارجي و
( خط كش سينوسي ساده و مرغك دار)
0 ميلي متر / 4-8 شناسايي اصول تراشيدن مخروط هاي داخلي و خارجي با دقت 02
4-9 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي درهنگام تراشيدن مخروط هاي داخلي و خارجي
و كنترل آنها مورد توجه قرارگيرد
4-10 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت وايمني درهنگام كار
5 توانايي تراشيدن پيچ و مهره ها اتصالي و انتقالي ميلي متري و اينچي(دند
مثلثي -مربعي –ذوزنقه اي مدولي)يك راهه و چند راهه (چپ و راست)
79 76 3
5-1 آشنايي با مفهوم پيچ هاي اتصال وانتقال
5-2 آشنايي با موارد استفاده از پيچ هاي اتصال و انتقال
5-3 آشنايي با علل ساختن پيچ و مهره هاي چند راهه
5-4
شناسايي محاسبات مربوط به پيچ و مهره هاي دنده مثلثي ميلي متري و اينچي (
يك راهه و چند راهه )
8
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
5-5 شناسايي محاسبات مربوط به پيچ ومهره هاي مربعي و ذوزنقه اي(يك راهه وچند
راهه)
5-6 شناسايي محاسبات مربوط به پيچ هاي مدولي
5-7 شناسايي محاسبات مربوط به زاويه پيشروي دنده هاي پيچ بري
5-8 شناسايي اصول تيزكردن انواع رنده هاي پيچ بري و كنترل آن
5-9 شناسايي اصول بستن و تنظيم رنده هاي پيچ بري ورنده بند
5-10 آشنايي با قراردادن اهرم هاي جعبه دنده پيشروي با استفاده از جدول راهنمايي ماشين
براساس گام پيچ (گام ظاهري يا حقيقي )
5-11 آشنايي با انتخاب دور مناسب جهت پيچ تراشي نسبت به گام
5-12 شناسايي اصول راه اندازي دستگاه ومماس كردن رنده در رو يكار
5-13 شناسايي اصول كنترل گام پيچ توسط كوليس
5-14 شناسايي اصول تراشيدن انواع پيچ و مهره هاي اتصالي و انتقالي ميلي متري و اينچي
( يك راهه و چند راهه)
5-15 شناسايي اصول كنترل پيچ و مهره تراشيده
شده توسط فرمان و برطرف كردن معايب احتمالي
5-16 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي در هنگام تراشيدن انواع پيچ و مهره مورد توجه قرار
گيرد
5-17 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني د رهنگام پيچ ومهره تراشي
9
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
13 12 6 توانايي سوراخكاري و برقوكاري قطعات در روي ماشين تراش 1
6-1 آشنايي با مفهوم سوراخكاري و برقو كاري
6-2 آشنايي با اناع برقو و مورد استفاده هر يك
6-3 آشنايي با انواع مته ‘ مته خزينه و پيش برقو
6-4 آشنايي با انتخاب دور و پيشروي مناسب جهت سوراخكاري و برقوكاري
6-5 شناسايي مراحل انجام كار در برقوكاري
- مته مرغك زدن ‘سوراخكاري و پيش برقو زدن قبل از برقوكاري
6-6 آشنايي با استفاده از جدول سرعت برش ‘ پيش روي وماده خنك كننده مناسب در
برقوكاري
6-7 شناسايي اصول سوراخكاري و برقوكاري قطعات در روي ماشين تراش
6-8 شناسايي اصول كنترل سوراخ برقوكاري شده توسط فرمان
6-9 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي درهنگام سوراخكاري وبرقوكاري قطعات
مورد توجه قرارگيرد
6-10 شناسايي اصول رعايت مقرارت حفاظت و ايمني درهنگام كار
7 توانايي قلاويز و حديده كاري با ماشين تراش (پيچ بري بوسيله
حديده وقلاويز ماشيني)
9 8 1
7-1 آشنايي با مفهوم حديده و قلاويز كاري
7-2 آشنايي با قلاويزهاي ماشيني
7-3 آشنايي با روش هاي قلاويز كاري قطعات روي ماشين تراش
- قلاويز كاري به كمك قلاويز گردان دستي
10
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
- قلاويز كاري توسط بستن قلاويز ماشيني در نگهدارنده
- قلاويز كاري توسط دستگاه پيچ بري خود بازشو
7-4 شناسايي اصول قلاويزكاري قطعات با روش هاي فوق وكنترل آن
7-5 آشنايي با انواع حديده و حديده گردان دستي و ماشيني
7-6 آشنايي با روش هاي حديد هكاري در روي ماشين تراش
- حديده كاري با كمك حديده گردان دستي ( با توجه به مراحل انجام كار)
- حديده كاري باكمك نگهدارنده مدرج شده
- حديده كاري توسط نگهدارنده اتومات
- حديده كاري توسط دستگاه مخصوص (بستن قطعه كاربه گيره و پارچه)
7-7 شناسايي اصول حديده كاري با روش هاي فوق و كنترل آن
7-8 آشنايي با مواد خن ككننده مورد استفاده در حديده وقلاوي زكاري
7-9 شناسايي اصول كنترل قطعات حديده و قلاوي زكاري شده
7-10 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي درهنگام حديده و قلاويز كاري ب اماشين
تراش مورد توجه قرارگيرد
7-11 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني در هنگام كار
11
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
8 توانايي فرم تراشي به وسيله دستگاه كپي تراش ماشين
تراش
14 13 1
8-1 آشنايي با مفهوم فرم تراشي
8-2 آشنايي با دستگاه كپي تراش و قسمت هاي مختلف آن
8-3 آشنايي باقطعات فرم ومورد استفاده آنها
8-4 آشنايي با رنده هاي فرم و طريقه بستن و تنظيم آن به رنده بند دستگاه
8-5 آشنايي با انواع شابلن
8-6 آشنايي با روش هاي ساخت شابلن
8-7 شناسايي اصول سواركردن و پياده كردن دستگاه كپي تراش در روي دستگاه تراش
8-8 شناسايي بستن و تنظيم شابلن در روي دستگاه
8-9 شناسايي بستن و تنظيم قطعه كار به دستگاه
8-10 شناسايي اصول مماس كردن لمس كننده در بلندترين قسمت شابلن و هماهنگ
كردن آن با رنده
8-11 آشنايي با قرار دادن دستگاه در دور وپيشروي مناسب
8-12 شناسايي اصول فرم تراشي با دستگاه كپي تراش و كنترل آن
8-13 شناسايي اصول سرويس و نگهداري دستگاه كپي تراش
8-14 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي در هنگام فرم تراش قطعات به وسيله دستگاه
كپي تراش مورد توجه قرارگيرد
8-15 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت وايمني در هنگام كار
12
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
18 17 9 توانايي تراشيدن قطعات بلند توسط لينت ثابت و متحرك 1
9-1 آشنايي بامفهوم استفاده از لينت
9-2 آشنايي با انواع لينت وكاربرد هريك ( لينت ثابت و متحرك)
9-3 شناساييي بستن و تنظيم لينت متحرك در روي دستگاه تراش
9-4 شناسايي اصول بستن و تنظيم قطع هكار( مهاركردن قطعه كار از دو طرف)
9-5 شناسايي اصول تنظيم فك هاي لينت در روي قطعه كار
9-6 آشنايي با قرار دادن دستگاه در دور پيشروي مناسب
9-7 شناسايي بستن و تنظيم رنده به رنده بند دستگاه
9-8 شناسايي اصول تراشيدن قطعه كار و كنترل آن به كمك لينت متحرك
9-9 شناسايي بستن و تنظيم لينت ثابت در روي دستگاه
9-10 شناسايي اصول قرار دادن قطعه كار مابين فك هاي سه نظام و لينت ثابت
9-11 آشنايي با بستن و تنظيم قطعه كاربه سه نظام دستگاه
9-12 شناسايي اصول تنظيم فك هاي لينت در روي قطعه كار
9-13 شناسايي اصول دور كردن قطعه كار توسط ساعت اندازه گيري
9-14 شناسايي بستن و تنظيم رنده به رنده بند
9-15 شناسايي اصول تراشيدن قطعات به كمك لينت ثابت و متحرك
9-16 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي در هنگام تراشيدن قطعات بلند توسط لينت
ثابت و متحرك مورد توجه قرار گيرد
9-17 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني در هنگام كار
13
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
27 25 10 توانايي تراشيدن قطعات توسط چهار نظام تك رو 2
10-1 آشنايي با مكانيزم چهار نظام تك رو
10-2 آشنايي بامزاياي استفاده از چهار نظام تك رو
10-3 آشنايي با بستن و تنظيم چهار نظام به محور اصلي دستگاه
10-4 شناسايي بستن قطعات منظم به چهار نظام تك رو
10-5 شناسايي اصول نظام دادن قطعات منظم روي چهار نظام تك رو توسط سوزن خط كش
پايه دار و ساعت اندازه گيري
10-6 شناسايي بستن قطعات غيرمنظم به چهار نظام تك رو
10-7 شناسايي اصول نظام دادن قطعات غي رمنظم توسط سوزن خط كش پايه دار
10-8 شناسايي اصول بالانس كردن چهار نظام در صورت نياز
10-9 شناسايي بستن و تنظيم رنده به رنده دستگاه
10-10 آشنايي با قرار دادن دستگاه در دور و پيشروي مناسب
10-11 شناسايي اصول تراشيدن قطعات منظم و غي رمنظم توسط چهار نظام ت كرو
10-12 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي درهنگام تراشيدن قطعات در روي چهار نظام
تك رو مورد توجه قرار گيرد
10-13 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني درهنگام كار
14
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
5 4 11 توانايي آماده كردن و استفاده از فك هاي نرم 1
11-1 آشنايي با مفهوم فك هاي نرم
11-2 آشنايي با بستن و تنظيم فك هاي نرم به سه نظام
11-3 آشنايي با انتخاب رنده مناسب و بستن و تنظيم آن به رنده بند
11-4 آشنايي با قرار دادن دستگاه در دور و پيشروي مناسب
11-5 شناسايي تراشيدن داخل فك هاي نرم طبق اندازه
11-6 شناسايي اصول پله تراشي فك هاي نرم طبق اندازه مورد نياز
11-7 شناسايي اصول بستن وتنظيم قطعه كار ما بين فك هاي نر متراشيده شده
11-8 شناسايي اصول تراشيدن قطعات بسته شده به فك هاي نرم
11-9 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي در هنگام تراشيدن فك هاي نرم و استفاده از آن
مورد توجه قرار گيرد
11-10 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت وايمني در هنگام كار
5 4 12 توانايي تراشيدن قطعات بسته شده به كلت وگيره فشنگي 1
12-1 آشنايي با مفهوم كلت و گيره فشنگي
12-2 آشنايي با مكانيزم كلت وگيره فشنگي
12-3 آشنايي با انواع كلت وگيره فشنگي
12-4 شناسايي اصول سوار كردن دستگاه كلت وگيره فشنگي در روي محوراصلي دستگاه
تراش
15
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
12-5 شناسايي بستن و تنظيم قطعات مدور به گيره فشنگي
12-6 شناسايي بستن و تنظيم رنده مورد لزوم به رنده بند دستگاه
12-7 آشنايي با قرار دادن دستگاه در دور و پيشروي مناسب
12-8 شناسايي اصول پيشاني تراشي ‘رو تراشي ‘ پله تراشي ‘ شيار تراشي‘پيچ تراشي ‘ مخروط
تراشي ‘ سوراخكاري و برقوكاري قطعات بسته شده به كلت وگيره فشنگي در روي
دستگاه تراش وكنترل آن
12-9 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي در هنگام كارمورد توجه قرارگيرد
12-10 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت وايمني درهنگام كار
13 توانايي لنگ تراشي قطعات توسط سه نظام ‘چهار نظام تك رو ‘صفحه
نظام فك دارومابين دو مرغك
26 24 2
13-1 آشنايي با مفهوم لنگ تراشي
13-2 آشنايي با انواع لنگ و كاربردآنها
13-3 آشنايي با تراشيدن قطعات لنگ به روشهاي مختلف
- بستن و تنظيم قطعه كاربه سه نظام معمولي باكمك قطعه واسطه
- بستن و تنظيم قطعه كاربه صفحه نظام فك دار
- بستن و تنظيم قطعه كار به چهار نظام تك رو
- بستن و تنظيم قطعه كار مابين دو مرغك
13-4 آشنايي با بستن و تنظيم رنده مناسب به رنده بند دستگاه
13-5 آشنايي با قراردادن دستگاه در دور پيشروي مناسب
13-6 شناسايي اصول لنگ تراشي قطعات بسته شده به سه نظام با كمك قطعه واسطه
16
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
13-7 شناسايي اصول لنگ تراشي قطعات بسته شده به كمك صفحه نظام فك دار
13-8 شناسايي اصول لنگ تراشي قطعات بسته شده به چهار نظام تك رو
13-9 آشنايي با محورهاي لنگ
13-10 شناسايي خط كشي پيشاني دوطرف قطعه كار به منظور لنگ تراشي قطعات بين دو
مرغك
13-11 شناسايي سنبه نشان زدن تقاطع خطوط خ طكشي شده
13-12 شناسايي اصول مته مرغك زدن تقاطع خطوط لنگ
13-13 آشنايي با بستن و تنظيم گيره قلبي در روي قطعه كار
13-14 شناسايي قراردادن قطعه كار ما بين دو مرغك
13-15 آشنايي با بستن و تنظيم رنده مناسب به رنده بند
13-16 آشنايي با قراردادن دستگاه در دور و پيشروي مناسب
13-17 شناسايي اصول لنگ تراشي قطعات مابين دو مرغك
13-18 شناسايي اصول لنگ تراشي قطعات تو خالي (سوراخ هاي خارج از مركز)
13-19 شناسايي اصول اندازه گيري لنگ توسط قراردادن قطعه كارما بين دو مرغك (پايه
مرغكي) توسط ساعت اندازه گيري وتكه هاي انداز هگيري
13-20 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي در هنگام لنگ تراشي قطعات مورد توجه قرار
گيرد
13-21 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت وايمني در هنگام كار
17
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
14 توانايي تراشيدن قطعات نامنظم به وسيله صفحه نظام (صفحات
شياردار)
37 35 2
14-1 آشنايي با مفهوم قطعات نامنظم و كاربرد آنها
14-2 آشنايي ب ابستن و تنظيم صفحه نظام به محو راصلي دستگاه تراش
14-3 آشنايي با روش هاي بستن قطع هكار به صفحه نظام
- بستن و تنظيم قطعه كار بصورت مستقيم در روي صفحه نظام
- بستن و تنظيم قطعه كار به كمك گونيا يچدني در روي صفحه نظام
14-4 شناسايي اصول بستن و تنظيم قطعه كار در روي صفحه نظام و تنظيم آن توسط سوزن
خط كش پايه دارو يامرغك دستگاه
14-5 آشنايي با قراردادن دستگاه در دور و پيشروي مناسب
14-6 آشنايي با بستن و تنظيم رنده مورد لزوم به رنده بند
14-7 شناسايي اصول تراشيدن قطعه كار بسته شده در روي صفحه نظام وكنترل آن
14-8 شناسايي اصول بستن گونياي چدني در روي صفحه نظام و تنظيم آن
14-9 شناسايي اصول بستن و تنظيم قطعه كار در روي گونياي چدني
14-10 آشنايي ب ابالانس كردن صفحه نظام ( بمنظور جلوگيري از نيروي گريز از مركز
14-11 شناسايي اصول تراشيدن قطعات نامنظم بسته شده در روي صفحه نظام
14-12 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي در هنگام تراشيدن قطعات نامنظم به وسيله
صفحه نظام مورد توجه قرار گيرد
14-13 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني درهنگام كار
18
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
15 توانايي سخت كردن سطحي و عمقي فولادها وبرگشت دادن
قطعات
18 16 2
15-1 آشنايي با عمليات حرارتي فولادها
15-2 آشنايي با خواص فيزيكي ‘مكانيكي ‘ شيميائي و تكنولژي فلزات
15-3 آشنايي با شبكه كريستالي فلزات
15-4 آشنايي با چگونگي انجماد فلزات
15-5 آشنايي با دياگرام تعادل آهن وكربن
15-6 آشنايي باعمليات حرارتي
15-7 آشنايي بامجموعه عمليات حرارتي شامل ( تاباندن- سخت كردن- برگشت
دادن ياكهنه كردن –بهسازي- سخت كردن سطحي- كربوريزه كردن
– نيتروژه كردن)
15-8 آشنايي با مفهوم تاباندن واهداف آن ( سخت كردن – برگشت دادن و كهنه كردن
– بهسازي)
15-9 آشنايي با سخت كردن سطحي ( شعله اي و القائي)
15-10 آشنايي ب اعمليات حرارتي شيميايي فولادها ( كربوريزه ي اسمانته كردن – كربوريزه
كردن جامد‘ گازي ‘مايع-نيتروژه كردن مايع گازي – كربونيتروژه كردن مايع
گازي)
15-11 آشنايي با مواد خنك كاري ( آب-روغن – هوا) جهت سخت كاري
15-12 آشنايي با مفهوم برگشت دادن و كهنه كردن
15-13 آشنايي با كوره ها وحمام هاي عمليات حرارتي شامل كوره هاي (اطاقي -
الكتريكي ‘ گازي و اطاقي زيرگازمحافظ- كوره اي چاهي – كوره اي حمام دار
15-14 آشنايي با جداول حرارتي فولادها
19
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
15-15 آشنايي با روش قراردادن قطعات در كوره
15-16 شناسايي تنظيم و كنترل زمان سخت كاري طبق جدول
15-17 شناسايي اصول سخت كردن سطحي و عمقي قطعات
15-18 شناسايي اصول برگشت دادن قطعات
15-19 آشنايي ب اطرز كارسختي سنج (راكول-برنيل)وكنترل قطعات سخت كاري شده
15-20 شناسايي اصول سخت كاري و برگشت دادن قطعات
15-21 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي درهنگام سخت كردن سطحي و
برگشت دادن قطعات فولادي مورد توجه قرار گيرد
15-22 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت وايمني در هنگام كار
21 16 16 توانايي تشخيص اجزاء ماشين 7
16-1 آشنايي با مفهوم اجزآئ ماشين
16-2 آشنايي با انواع پيچ و مهره هاي اتصال ( الاستيكي – انطباقي – بتون)
16-3 آشنايي با جنس پيچ و مهره ها
16-4 آشنايي با پيچ هاي انتقال ( مربعي – ذوزنقه اي – مدول)
16-5 آشنايي با پيچ ومهره هاي چند راهه
16-6 آشنايي با تراش پيچ ومهره ها
16-7 آشنايي با روش توليد پيچ و مهره ه ا‘ پيچ بري يكمك ( حديده –قلاويز -
رنده پيچ بري – فرزكاري – خارج از مركز- سنگ زن ي– غلطك كاري
16-8 آشنايي با انواع چرخ دنده ( ساده- داخلي – شانه اي – مارپيچي - حلزون
و مخروطي)
20
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
16-9 آشنايي با فرم دندانه ها ( سيكلوئيدي – اولونتي)
16-10 آشنايي با روش توليد چرخ دنده ها (روش ساده و غلط)
16-11 آشنايي با جنس چرخ دنده ها
16-12 آشنايي با انواع كلاج ( ثابت –پوسته اي – فلانچي –محرك – پنجه اي – دنده اي
مفصلي- الاستيكي – قطع و وص لكننده- مخروط ي –صفحه اي –
چند صفح هاي – الكترومغناطيسي-پنجه اي و مفصلي)
16-13 آشنايي با انواع فنر (مارپيچي پيچشي – مارپيچي كشتي -مارپيچي فشاري -
بشقابي – خمشي- حلزوني –پيچشي استوانه اي
16-14 آشنايي باجنس فنرها
16-15 آشنايي با روش ساخت فنرهاي مارپيچي
16-16 آشنايي با محورها ( محور چرخ تسمه – محور چرخ واگن)
16-17 آشنايي با انگشتي ها
16-18 آشنايي با ميله ها( ثابت – مفصلي – قابل خمش)
16-19 آشنايي با انواع ياتاقان (لغزشي –چشمي- دو تكه – قابل تنظيم)
16-20 آشنايي ب اجنس ياتاقان ( چدن خاكستري –فلزات سفيد- موادمصنوعي- فلزات
پخته – چند جنس ي)
16-21 آشنايي با روش ريخته گري كفه هاي ياتاقان
16-22 آشنايي با سواركردن ياتاقان ها
16-23 آشنايي با ياتاقان هاي غلتشي (بلبرينگ ها و رولبرينگ ها)
16-24 آشنايي با ساختمان ياتاقان هاي غلتشي
16-25 آشنايي ب امحاسن و معايب ياتاقان هاي غلتشي نسبت به ياتاقا نهاي لغزشي
16-26 آشنايي ب اانواع ياتاقان هاي غلتشي ( كف گرد- نو ساني_ زاويه اي- شياري –
كنفي)
21
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
16-27 آشنايي با انواع رولبر ينگ ( كف گرد نوساني - بشكه اي مخروطي – سوزني
و استوانه اي)
16-28 آشنايي با انطباقات در ياتاقان هاي غلتشي
16-29 آشنايي با سوار و پياده كردن ياتاقان هاي غلتشي
16-30 آشنايي با محكم كردن ياتاقان هاي غلتشي
16-31 آشنايي با روش روغ نكاري و مراقبت از ياتاقان هاي غلتشي
شكل- و غلتشي) v– 16-32 آشنايي با راهنماها( گرد-تخت – دم چلچله اي
16-33 آشنايي با آب بندي
16-34 آشنايي ب اجنس مواد آب بندي( گرانيت – فلزات نرم- خميرهاي آب بندي –
الاستومرها- آسپست)
16-35 آشنايي با انواع آب بندي ‘آب بندي (سطوح ساكن – بدون استفاده از مواد-
با استفاده از مواد)
16-36 آشنايي ي امواد آب بندي( صمغي –تخت- فرم دار- گرد- قابل خمش و
ميران)
16-37 آشنايي با لفاف هاي آب بندي
16-38 آشنايي با حلقه هاي آب بندي ( نمدي- بدون تماس - قابل تراكم - لغزشي -
رينگ هاي پيستون)
16-39 آشنايي با اتصالات موقت
16-40 آشنايي با انواع پين ( استوانه اي – مخروطي –شياردار- لوله اي چاكدار)
16-41 آشنايي با انواع انگشتي ( ساده – سر تخت – سرمخروطي- شش گوش)
16-42 آشنايي با اشپيل و عمل كردآن
16-43 آشنايي با انواع رينگ فنري (داخلي – خارجي – لوله اي – انگشتي)
16-44 آشنايي ب اانواع خار( رانشي –ج اسازي شده – تخت- قوس دار- دماغه اي – دوبل – عرضي)
22
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
16-45 شناسايي اصول تشخيص اجزاء ماشين
5 4 17 توانايي رسم ترسيمات هندسي 1
17-1 شناسايي رسم مماس قوس ها با خط زاويه و قوس
- قوس خارجي بر دو دايره
- قوس داخلي بردو دايره
- ترسيم مماس دايره با دايره
- ترسيم مماس يك قوس خارجي با دو دايره
- ترسيم مماس يك قوس خارجي با دو دايره
17-2 شناسايي استفاده از جداول تقسيم محيط دايره برتعداد تقسيمات مساوي و دلخواه
- چگونگي تقسيم محيط دايره
17-3 شناسايي اصول رسم ترسيمات هندسي
5 4 18 توانايي ترسيم سطوح شيب دار 1
18-1 آشنايي با مفهوم سطوح شيب دار وكاربرد آنها
18-2 آشنايي با رسم تصاوير اجسام شيب دار ساده
- رسم تصاوير اجسام شيب دار ساده
18-3 شناسايي رسم تصاوير اجسام شيب دار در جهات مختلف
- رسم اجسام شيب دار درجهات مختلف
18-4 شناسايي انتقال موقعيت سطوح شيب دار در تصاوير
23
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
- شناسايي انتقال موقعيت سطوح شيب دار در تصاوير و كنج
18-5 شناسايي اصول انتقال موقعيت سطح شيب دار در كنج اجسام
5 4 19 توانايي ترسيم برش هاي مختلف 1
19-1 آشنايي با مفهوم برش
19-2 آشنايي با مقطع قطعات با فرم يكنواخت در تصوير
19-3 شناسايي انواع برش وكاربرد آنها
- برشهاي شكسته
- تصاوير نيم برش
- برش هاي دوراني
- مقاطع برش خورده
19-4 شناسايي اصول ترسيم برش هاي مختلف
11 9 20 توانايي ترسيم بريدگي مايل قطعات دوار 2
20-1 آشنايي با مفهوم بريدگي هاي قطعات دوار
20-2 شناسايي بريدگي هاي مايل در استوانه ها و لوله ها( برش ها)
- روش استفاده از خطوط كمكي براي رسم منحني هاي برخورد استوانه ها
20-3 شناسايي بريدگي هاي مايل در اجسام مخروطي
- روش ترسيم حالات مختلف بريدگي مايل در مخروط
24
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
20-4 شناسايي بريدگي هاي مايل در اجسام هرمي
- روش ترسيم حالات مختلف بريدگي ها در هرم ها
20-5 شناسايي بريدگي هاي مايل در اجسام كروي
- روش ترسيم حالات مختلف بريدگي ها دركره
20-6 شناسايي اصول ترسيم بريدگي هاي مايل قطعات دوار
21 توانايي ترسيم فصل مشترك برخورد (تداخل) اجسام با يكديگر و
گسترش آنها
10 8 2
21-1 آشنايي با مفهوم ترسيم فصل مشترك برخورد ( تداخل)
21-2 شناسايي فصل مشترك دو استوانه غير هم قطر عمود بر محور و گسترش آنها
- روش ترسيم برخورد غير هم قطرها
21-3 شناسايي فصل مشترك دو استوانه به قطر عمود بر محور يكديگر ( حالت خاص)
21-4 شناسايي فصل مشترك برخورد دو استوانه درحالت مايل به يكديگر
- روش ترسيم منحني هاي برخورد اجسام
21-5 شناسايي فصل مشترك مخروط و استوانه به روش ساچمه اي و گسترش آنها
21-6 شناسايي فصل مشترك دو مخروط به روش ساچمه اي و گسترش آنها
- ترسيم برخورد به روش ساچم هاي
21-7 شناسايي فصل مشترك اجسام دوار با كره
- روش ترسيم برخورد اجسام دوار با كره
25
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
21-8 شناسايي اصول گسترش كره
- روش هاي ترسيم گسترش كره
21-9 شناسايي اصول ترسيم فصل مشترك برخورد (تداخل )اجسام با يكديگر و
گسترش آنها
- روش استفاده از خطوط كمكي براي تعيين فصل مشتر كهاي برخورد
18 16 22 توانايي ترسيم انواع پرسپكتيو 2
22-1 شناسايي اصول ترسيم اجسام مختلف در انواع پرسپكتيو
- ترسيم پرسپكتيو
22-2 شناسايي اصول ترسيم پرسپكتيو اجسام مختلف در برش
- روش ترسيم حالت برش خورده پرسپكتيو
22-3 شناسايي جداول تلرانس ها دراندازه گيري قطعات
- تلرانس ثبوت سوراخ
- تلرانس ثبوت ميله
- استفاده از جداول تلرانس در اندازه گيري قطعات
22-4 شناساييي علائم زبري سطوح درنقشه ها طبق استاندارد جديد
- استفاده از استاندارد جديد درتعيين زبري سطوح
- سيستم هاي اندازه گيري عمق زبري سطوح
- علائم استاندارد شده درسطوح قطعات
26
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
18 16 23 توانايي خواندن نقشه هاي تركيبي 2
23-1 شناسايي تجزيه نقشه هاي تركيبي
- روش تشخيص اجزاء در نقشه هاي تركيبي
23-2 شناسايي نوشتن جداول قطعات در نقشه تركيبي
- نوشتن جدول قطعات در نقشه تركيبي
23-3 شناسايي ترسيم نقشه هاي اجرائي از نقشه هاي تركيبي
- رسم نقشه هاي اجرائي از نقشه هاي تركيبي
23-4 شناسايي ترسيم نقشه هاي تركيبي واندازه گذاري آنها
- نوشتن جدول قطعات درنقشه تركيبي
23-5 شناسايي تلرانس در نقشه هاي اجرائي
- روش تشخيص علائم استاندارد
23-6 شناسايي اصول خواندن نقشه هاي تركيبي
15 13 24 توانايي ترسيم اجزاء قالب 2
24-1 آشنايي با امتيازات ساخت قالب نسبت به روش هاي ديگر
24-2 آشنايي با تئوري برش
24-3 آشنايي با خلاصي زواي هاي
24-4 آشنايي با اجزاء قالب شامل ( توپي-كفشك بالائي - برش راهنما - سنبه -
روبند يا ورق گير - ميل راهنما - راهنماي ورق - ماتريس – كفشك
پائين- پين انگشتي – پين استوپ- قطعه كار
24-5 آشنايي با طراحي يك قالب برش
24-6 آشنايي با مونتاژ اجزاء قالب
27
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
24-7 شناسايي اصول ترسيم اجزاء قالب
7 4 25 توانايي سرويس و نگهداري دستگاه 3
25-1 آشنايي با مفهوم سرويس كاري
25-2 آشنايي بامحل هاي گيريس خور و روغن خور دستگاه
- سيستم هاي روغن كاري
25-3 آشنايي با انواع روغن وگيريس مورد مصرف در ماشين هاي تراش
25-4 آشنايي با وسايل نظافت و سرويس ماشين آلات
25-5 شناسايي اصول سرويس ونگهداري دستگاه
- تميز كردن ماشين تراش
25-7 شناسايي اصول نكاتي كه مي بايستي درهنگام سرويس ونگهداري دستگاه
مورد توجه قرار گيرد
25-8 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت وايمني درهنگام سرويس دستگاه
10 6 26 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 4
26-1 شناسايي اصول حفاظت فردي (گوشي، عينك، دستكش، كفش ايمني و
لباس كار
26-2 شناسايي با عوامل موثر در بروز حوادث حريق و اطفاء حريق
26-3 آشنايي با عوامل موثر بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث
26-4 آشنايي با تهويه مناسب كارگاه
28
نام شغل: تراشكار درجه 1
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
26-5 شناسايي اصول تامين نور كافي در كارگاه
26-6 آشنايي با جعبه كمك هاي اوليه و نحوه استفاده از آن
26-7 شناسايي اصول رعايت ايمني با دستگاه هاي دوار (دريل، تراش، فرز)
26-8 شناسايي اصول كار با انواع دستگاه سنگ
26-9 آشنايي با حصول اطمينان از عدم ترك روي سنگ سمباده
26-10 شناسايي اصول رعايت ايمني حمل قطعات با جرثقيل
26-11 شناسايي اصول رعايت ايمني دستگاه هاي پرس - گيوتين - خم كن و
ساير دستگاه ها
26-12 شناسايي اصول پوشش حفاظتي دستگاه
26-13 آشنايي با نحوه صحيح جابجايي قطعات
26-14 شناسايي اصول بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط
29
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
1 ميز رسم جهت كلاس نقشه
كشي
15 عدد براي هر كارگاه - - 100×170cm رسم
2 تخته رسم جهت كلاس
نقشه كشي
15 عدد براي هر كارگاه - - 35×50cm رسم
3 گرافت رسم جهت كلاس
نقشه كشي
روميزي 1عدد براي هر كارگاه - -
4 صندلي چرخ دار 1عدد براي هر كارگاه - -
5 چراغ مخصوص نقشه كشي 15 عدد براي هر كارگاه - -
6 اشل بزرگ نمايي و
كوچك نمايي
1عدد براي هر كارگاه - -
7 پيستوله سري كامل 5سري براي هر كارگاه - -
8 جعبه پرگار سري كامل 15 سري براي هر كارگاه - -
9 راپيد 8عددي 15 سري براي هر كارگاه - -
10 شابلن هندسي 15 سري براي هر كارگاه - -
11 شابلن فرم 15 سري براي هر كارگاه - -
15 سري براي هر كارگاه - - 0/ 12 اتود 5
15 سري براي هر كارگاه - - 0/ 13 اتود 7
15 سري براي هر كارگاه - - 0/ 14 اتود 9
15 شنبه جفت كن كيفي كامل نوع متوسط هر 5 نفر يك سري - -
16 مته خزينه با دنباله استوانه اي 60 درجه و 90 درجه هر سه نفر يك عدد از هر كدام - -
17 آچارهاي مخصوص خارجمع كن متوسط هر 8 نفريك عدد از هر كدام - -
15 هر نفر يك عدد از هر كدام - - cm % 18 كوليس مركب با دقت 5
20 هر نفر يك عدد از هر كدام - - cm 19 خط كش فلزي
20 گونياي تخت 90 درجه هر نفر يك عدد از هر كدام - -
30
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
450 و 375 و 250 mm 21 انواع سوهان گرد نمره 3و 2و 1
بطول
هر نفر يك عدد از هر كدام - -
450 و 375 و 250 mm 22 انواع سوهان نيم گرد نمره 3و 2و 1
بطول
هر نفر يك عدد از هر كدام - -
450 و 375 و 250 mm 23 انواع سوهان چهار گوش نمره 3و 2و 1
بطول
هر نفر يك عدد از هر كدام - -
450 و 375 و 250 mm 24 انواع سوهان سه گوش نمره 3و 2و 1
بطول
هر نفر يك عدد از هر كدام - -
25 كمان اره دستي هر نفر يك عدد از هر كدام - -
26 شاپر تخت، سه گوش و قاشقي متوسط هر سه نفر يك عدد از هر كدام - -
0 متري هر 8 نفريك عدد از هر كدام - - /5 % 27 كوليس پايه دار با دقت 2
28 سوزن خط كش پايه دار هر 8 نفريك عدد از هر كدام - -
29 بلوك (جهت كار در روي صفحه
صافي)
منشوري هر 8 نفريك عدد از هر كدام - -
30 بلوك (جهت كار در روي صفحه
صافي)
گونيائي هر 8 نفريك عدد از هر كدام - -
31 جعبه آچار كامل ميليمتري و اينچي هر 15 نفر يك جعبه - -
32 سوهان كيفي 12 عددي متوسط هر نفر يك كيف - -
33 دان روغن
4
1 ليتري
4
1 ليتري هر دو نفر يك روغن دان - -
34 قرقره سنگ تيز كني بادسته هر 8 نفر يك عدد - -
35 سنگ استوانه اي بلند جهت تيز كردن
سنگ
هر 8 نفر يك عدد - -
10 هر 8 نفر يك عدد - - ×10×100 mm 36 سنگ نفت
37 جعبه نخ پي طبق نقشه هر 15 نفر يك جعبه - -
31
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
38 گونياي لبه دار متوسط هر 2 نفر يك عدد - -
0/05 هر سه نفر يك سري - - -13 mm 39 سري مته از
0/ 40 سري مته با اختلاف 1
ميليمتر
1- هر 5 نفر يك سري - - 6 mm
0/ 41 سري مته با اختلاف 1
ميليمتر
6/1-10 هر 5 نفر يك سري - - mm
6/5-13 هر 8 نفر يك سري - - mm 0 ميليمتر / 42 جعبه مته با اختلاف 05
1 ميلي متر هر نفر يك عدد - - / 43 مته مرغك 60 درجه 6
2 ميلي متر هر نفر يك عدد - - / 44 مته مرغك 60 درجه 5
45 مته مرغك 60 درجه 4ميلي متري هر سه نفر يك عدد - -
25 و 19 و 15 و 5 و 11 و 10 هر 5نفريك عدداز هركدام - - mm 46 مته خزينه سرتخت با زبانه سرخود
47 مته خزينه سرتخت در اندازه اي 26 و 24 و 20 و 18 هر 5نفريك عدداز هركدام - -
48 پليسه گير 90 درجه با ساق استوانه اي هر سه نفريك عدد - -
49 پليسه گير 60 درجه با ساق استوانه اي هر سه نفر يك عدد - -
12 و 10 و 8و 6 هر 5 نفر يك عدد از هر كدام - - H 50 برقو دستي 7
20 و 16 و 12 هر 5 نفر يك عدد از هر كدام - - H 51 برقوي ماشيني 7
هر سه نفر يك عدد - - R1-R7 mm 52 شابلون قوس
هر سه نفر يك عدد - - R7/5-15 mm 53 شابلون قوس
54 شابلن مته درجه 140 و 118 هر سه نفر يك عدد از هر كدام - -
55 نقاله فلزي مدرج شده هر سه نفر يك عدد از هر كدام - -
56 زاويه سنج اوينورسال با دقت 5 دقيقه هر 8 نفر يك عدد - -
57 تراز دقيق معمولي هر 16 نفر يك عدد - -
58 گونياي مركب مركز ياب هر 8 نفر يك عدد - -
32
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
100 ميليمتري هر 8 نفر يك عدد - - × 59 گونياي 120 درجه 100
60 سنبه پرچ كن هر نفر يك سري جهت پرچ كار - -
هرسه نفريك سري از هركدام - - m3, m4, m5, m 61 سري قلاويز 6
هرسه نفريك سري از هركدام - - m8, m10,m 62 سري قلاويز 12
63 سري قلاويز گردان نمره 3و 2و 1 هرسه نفريك سري از هركدام - -
64 قلاويز كش مخصوص هر 8 نفر يك سري - -
هرسه نفريك سري از هركدام - - M4,M5,M6M8,M 65 حديده 10
67 حديده گردان نمره 3و 2و 1 هرسه نفريك سري از هركدام - -
6 هر 8 نفريك عددازهركدام - - H7,8H7,10H 68 برونرو 7
هر 8 نفريك عددازهركدام - - M6,M8,M10,M 69 فرمان پيچ 12
هر 8 نفريك عددازهركدام - - M6,M8,M10,M 70 فرمان مهره 12
هر 8 نفريك عددازهركدام - - A-Z 71 سنبه حروف 3 ميليمتر از
0 ميليمتر هر 8 نفريك عددازهركدام - - - 72 سنبه اعداد 3 ميليمتري از 9
0 ميليمتر هر 8 نفر 3 جعبه - - - 73 سنبه اعداد 5 ميليمتري از 9
30 سانتيمتري هر 8 نفر 2 عدد - - % 74 كوليس عمق سنج با دقت 2
0-25 هر 8 نفر 2عدد - - mm 75 ميكرومتر
25-50 هر 8 نفر يك عدد - - mm 76 ميكرومتر
0 هر 8 نفر يك عدد - - - 77 ميكرومتر اينچي 1
78 انواع قيچي دستي متوسط هر 8 نفر يك سري - -
79 كابل سيار با قرقره 4 پريز 30 متري هر 16 نفر يك سري - -
10 و 8و 6و 4و 2 هر سه نفر يك عدد از هر كدام - - mm 80 مته الماسه
81 شابلن مته مدرج شده 118 و 140 درجه هرسه نفر يك عدد از هر كدام - -
82 چكش فلزي 250 يا 300 گرمي هر نفر يك عدد - -
33
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
83 چكش پلاستيكي 300 گرمي هر نفر يك عدد - -
84 پيچ گوشتي دسته كوتاه و بلند هر سه نفر يك عدد از هر كدام - -
85 پيچ گوشتي چهارسو در اندازه هاي مختلف هر سه نفر يك عدد از هر كدام - -
2/5 هر 8 نفر يك سري - - -16 mm 86 سري آچار آلن
1 هر 5 نفر يك عدداز هر كدام - - - 87 انواع كلاهك مته نمره 4
88 گيره دستي لولائي نوع متوسط هر سه نفر يك عدد - -
89 لب گير نسبت به نوع گيره هر نفر 2 عدد - -
90 انواع انبردست متوسط هر 8 نفر يك سري - -
91 پرگار پاشنه اي خارجي و داخلي هر 5نفريك عددازهركدام - -
92 ساعت اندازه گيري با دقت 1% و با پايه مغناطيسي هر 8 نفر يك عدد - -
93 گونياي استوانه اي جهت تنظيم گونياها هر 16 نفر يك عدد - -
94 خط كش موئي متوسط هر 16 نفر يك عدد - -
95 كات كبود جهت خط كش مايع در تيوپ هر 4نفريك تيوپ - -
96 سنبه نشان دنباله شش گوش هر نفر يك عدد - -
97 پرگار فنري جهت خط كشي متوسط هر نفر يك عدد - -
98 پرگار كشوئي متوسط هر 8 نفر يك عدد - -
99 سوزن خط كشي متوسط هريك نفر يك عدد - -
100 انواع قلم دستي متوسط هر 4 نفر يك عدد - -
101 انواع سوهان تحت يك آجه طول 200 و 300 ميليمتر هرنفر 1عددازهر كدام - -
450 و 375 و 250 و 200 و 160 mm 102 انواع سوهان تخت نمره
0-1-2-3-4
هرنفر 1عددازهر كدام - -
15 يك عددبراي هر نفر - - cm % 103 كوليس مركب با دقت 5
20 هر 4نفر يك عدد - - cm 104 كوليس مركب با دقت 2% ميلي متر
30 هر 8نفر يك عدد - - cm 105 كوليس مركب با دقت 2% ميلي متر
34
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
50 هر 8نفر يك عدد - - cm 106 كوليس پايه دار با دقت 2% ميلي متر
107 ساعت ا ندا زه گير با پايه مغناطيسي بادقت 1% ميليمتر هر 4نفر يك عدد - -
0 با دقت 1% ميلي متر هر 3نفر يك عدد - - - 108 ميكرومتر قطرسنج 25
25 با دقت 1% ميلي متر هر 5نفر يك عدد - - - 109 ميكرومتر قطرسنج 50
50 با دقت 1% ميلي متر هر 8نفر يك عدد - - - 110 ميكرومتر قطرسنج 75
75 با دقت 1% ميلي متر هر 8نفر يك عدد - - - 111 ميكرومتر قطرسنج 100
112 نقاله مدرج معمولي متوسط هر 3نفر يك عدد - -
113 زاويه سنج اونيورسال بادقت 5 دقيقه هر 8نفر يك عدد - -
10 هر 8نفر يك عدد - - ×12cm 114 گونياي موئي
115 گونياي مركب متوسط هر 8نفر يك عدد - -
116 دنده سنج ميلي متري و اينچي هرنفر يك عدد - -
117 شابلن هاي پيچ ذوزنقه اي هرنفر يك عدد - -
118 شابلن هاي رنده 60 و 55 و 30 درجه هر نفر يك عد د ا ز هركد ا م - -
119 سوزن خط كش پايه دار متوسط هرسه نفر يك عدد - -
120 چكش فلزي 300 گرمي هر سه نفر يك عدد - -
121 چكش پلاستيكي 300 گرمي هر نفر يك عدد - -
122 قرقره سنگ تيزكني با دسته متوسط هر 4 نفر يك عدد - -
30 و 25 و 20 و 16 هر 8 نفر يك عدد - - mm 123 دهان اژدر
32 و 25 و 22 و 20 هر 8 نفر يك عدد - - mm ( 124 برونرو (فرمان
30 هر نفر يك سوهان - - CN 125 سوهان پليسه گيري تخت
126 روغن دان ليتري
4
1 هر نفر يك عدد - -
18 و 16 و 12 و 10 هر 2 نفر يك عدد - - mm ( 127 برونرو(فرمان
0 هر 8نفر يك عدد - - - 128 ميكرومتر اينچي 1
129 ميكرومتر عمق سنج ميليمتري با رابط هاي مربوطه هر 8نفر يك عدد - -
35
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
0 هر نفر يك جعبه - - - 130 سنبه اعداد 3 ميلي متري 9
هر نفر يك جعبه - - A-Z 131 سنبه حروف كامل 3 ميلي متري
1 هر سه نفريك عدد از هر كدام - - - 132 انواع كلاهك مته 4
133 شابلن مته مدرج شده 118 و 140 درجه هر سه نفر يك عدد - -
هر سه نفر يك عدد - - R1-R 134 شابلن قوس 7
هر سه نفر يك عدد - - R7/5-R 135 شابلن قوس 15
هر سه نفر يك عدد - - R15/5-R 136 شابلن قوس 25
137 الماس سنگ قيراطي هر 8 نفر يك عدد - -
138 مترفلزي مدرج شده 20 سانتي هر نفر يك عدد - -
139 مترنواري 3 متري هر نفر يك عدد - -
140 شابر سه گوش متوسط هر سه نفر يك عدد - -
141 سوهان پليسه گيري
تخت
30 هر نفر يك عدد - - cm
142 روغن دان ليتري 4
1 هر نفر يك عدد - -
18 و 16 و 12 و 10 هر 8 نفر يك عد د ا ز هر كد ا م - - mm ( 143 برونرو (فرمان
80 هر 8نفريك دستگاه - - ×100mm 144 صفحه صافي به ابعاد
145 دريل روميزي با سه نظام و
گيره
متوسط هر 8نفريك دستگاه - -
146 دستگاه سنگ سنباده دو طرفه سه فاز با پايه هر 8نفريك دستگاه - -
147 دستگاه اره كماني متوسط هر 15 نفريك دستگاه - -
148 كمد ابزار فايل 8 طبقه هر 8نفريك دستگاه - -
149 دريل دستي با پايه و
كليه
220 هر 16 نفريك دستگاه - - v
36
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
150 سنگ خرطومي با كليه
ضمائم
بادي هر 16 نفريك دستگاه - -
151 قيچي اهرمي ساده هر 16 نفر يك عدد - -
152 قيچي اهرمي مركب هر 16 نفر يك عدد - -
153 دستگاه شماره حروف زن متوسط هر 16 نفر يك عدد - -
154 تكه هاي اندازه گيري با پايه كامل هر 16 نفر يك جعبه - -
155 ميزكارتك نفره با گيره قابل تنظيم هر نفر يك ميز - -
156 ماشين تراش مرغك دار يك متري 1 دستگاه براي هر نفر - -
157 سه نظام بافك هاي
روودارد
مخصوص دستگاه فوق 1عدد براي هر نفر - -
158 چهار نظام منظم مخصوص دستگاه فوق هر دو دستگاه يك عدد - -
159 چهار نظام غير منظم مخصوص دستگاه فوق هر دو دستگاه يك عدد - -
160 صفحه نظام مخصوص دستگاه فوق هر دو دستگاه يك عدد - -
161 صفحه مرغك با محافظ مخصوص دستگاه فوق براي هر دستگاه يك عدد - -
20 از هركدام هر دستگاه يك عدد - - - 162 گيره قلبي 60 و 40
5 ميلي متر هر 5 دستگاه يك عدد - - - 163 كلت و گيره فشنگي 40
164 لينت ثابت و متحرك مخصوص دستگاه هر سه دستگاه يك عدد - -
0 هر 8 تفر يك دستگاه - - - 165 دريل روميزي نوع متوسط 16
166 سه نظام دستگاه دريل
فوق
6/5 براي هر عدد - - -13
167 گيره دريل روميزي
مربوطه
متوسط هر دستگاه يك عدد - -
40 هر 16 نفر يك دستگاه - - mm 168 دريل ستوني
37
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
169 سه نظام مته جهت دست گاه
فوق
0-16 براي دستگاه - - mm
170 گيره مربوطه جهت دستگاه
فوق
متوسط براي دستگاه - -
171 سنگ روميزي دو طرفه متوسط هر 8نفريكدستگاه - -
172 سنگ پايه دار دو طرفه متوسط هر 16 نفر يكدستگاه - -
173 سنگ پايه دار دو طرفه بزرگ هر 16 نفر يكدستگاه - -
174 دستگاه اره لنگ متوسط هر 16 نفر يكدستگاه - -
175 صفحه صافي با پايه و
متعلقات
80 هر 16 نفر يكدستگاه - - ×100mm
176 كوره الكتريكي متوسط هر 16 نفر يك كوره - -
176 كمپوسور هوا هر 16 نفر يك كمپوسور - -
100 هر 8 نفر يك ميز - - ×150mm 177 ميزكار با گيره روميزي
100 مخصوص مربي - - ×70mm 178 ميز مربي
179 كپسول آتش نشاني 6 كيلوگرمي پو در خشك 2 كپسو ل بر ا ي كارگاه - -
180 دستگاه مته تيز كن اونيورسال هر 16 نفر يك دستگاه - -
181 كمد ابزاربراي هر دستگاه طبق نقشه هر نفر يك كمد - -
220 هر 8 نفر يكدستگاه - - v 182 دريل دستي
183 كابل سيار با چهار پريز باقرقره 30 متري هر 16 نفريك عدد - -
184 سندان با پايه 50 كيلوئي هر 16 نفريك عدد - -
0-13 يك عد د بر ا ي هر نفر - - mm 185 سه نظام مته
186 رنده بند 4 طرفه يك عد د بر ا ي هر نفر - -
187 سري رنده بندهاي يك طرفه يك عد د بر ا ي هر نفر - -
38
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
188 دنده بند با تنظيم سريع يك عد د بر ا ي هر نفر - -
189 دنده گير برش 5و 4و 3 ميلي متر يك عد د بر ا ي هر نفر - -
190 رنده بند داخلي جهت بستن رنده
هاي
6 يك عد د بر ا ي هر نفر - - × 8و 6 × 10 و 8 ×10
191 نگهدارنده قرقره آج ساده هرسه نفريك عدد - -
192 نگهدارنده قرقره آج مركب هرسه نفريك عدد - -
193 ميز مخصوص كلاس
نقشه كشي
100 براي هر كارگاه - - ×170cm رسم
194 تخته مخصوص كلاس
نقشه كشي
35 براي هر كارگاه - - ×50cm رسم
195 گرافت مخصوص كلاس
نقشه كشي
روميزي براي هر كارگاه - -
196 صندلي مخصوص
كلاس نقشه كشي
چرخدار براي هر كارگاه - -
197 چراغ مخصوص كلاس
نقشه كشي
نقشه كشي براي هر كارگاه - -
198 اشل مخصوص كلاس
نقشه كشي
بزرگ نمائي و كوچك نمائي براي هر كارگاه - -
199 پيستوله مخصوص
كلاس نقشه كشي
سري كامل براي هر كارگاه - -
200 جعبه پرگار مخصوص
كلاس نقشه كشي
سري كامل براي هر كارگاه - -
201 راپيد مخصوص كلاس
نقشه كشي
8 عددي براي هر كارگاه - -
39
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
202 شابلن مخصوص كلاس
نقشه كشي
هندسي براي هر كارگاه - -
203 شابلن مخصوص كلاس
نقشه كشي
فرم براي هر كارگاه - -
204 اتود مخصوص كلاس
نقشه كشي
0/5 براي هر كارگاه - - mm
205 اتود مخصوص كلاس
نقشه كشي
0/7 براي هر كارگاه - - mm
206 اتود مخصوص كلاس
نقشه كشي
0/9 براي هر كارگاه - - mm
( ليست ابزار رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف ابزار(يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
1 تيغه اره ماشيني جهت دستگاه اره لنگ هر 2 نفر يك عد د د ر
طو ل دو ره
- -
2 تيغه اراه دستي جهت كمان اره
دستي
هر نفر 5 عد د د رطو ل
دو ره
- -
3 فزص سنگ سنباده جهت سنگ سنباده هرسه نفريك
عدد
- -
4 دسته سوهان چوبي هرنفر 5 عدد - -
5 سوهان پاك كن - هرنفريك عدد - -
6 برس مويي هرنفر يك عدد - -
7 عينك حفاظتي هرنفر يك عدد - -
40
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست مواد مصرفي رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف مواد مصرفي مشخصات تعداد كاربر استاندارد(نفر) ملاحظات
1 زيباتون جهت كلاس
نقشه كشي
حروف برگردان 15 سري كامل براي هرنفر -
2 پاك كن جهت كلاس
نقشه كشي
نرم 1عدد براي هر نفر -
3 برس جهت كلاس نقشه
كشي
مخصوص 1عددبراي هر نفر -
4 نوك اتود جهت كلاس
نقشه كشي
0 از هركدام يك عدد براي هرنفر - / 0و 9 / 0/5 و 7
جهت كلاس A 5 كاغذ 4
نقشه كشي
100 برگ يك بسته 100 برگ براي هر نفر -
6 روپوش كارآموز جهت
كلاس نقشه كشي
سفيد رنگ 1دست براي هر نفر -
2 متر براي 15 نفر - u65×100mm st 7 آهن ناوداني 37
1/5 2 متر براي 15 نفر - ×10×59 mm pvc 8 تسمه آهني يا
4 متر براي 15 نفر - st3740×10×231mm 9 تسمه آهني
2 20 متر براي 15 نفر - ×3×120 st 10 نبشي 37
1/5 متر براي 15 نفر - 20×65 st 11 چهارگوش 37
1/5 متر براي 15 نفر - 1/5×25×90 st 12 ورق آهني 37
3 متر براي 15 نفر - 2×42× 13 ورق آهني 140
MA 28 K 14 ميل گرد
90
1/5 متر براي 15 نفر - ∅10×60
3 متر براي 15 نفر - 65×50 st 15 ناوداني 37
3 متر براي 15 نفر - 40×10×140 st 16 تسمه 37
41
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست مواد مصرفي رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف مواد مصرفي مشخصات تعداد كاربر استاندارد(نفر) ملاحظات
2 متر براي 15 نفر - 20×27 st 17 چهارگوش 37
1/5 متر براي 15 نفر - ∅10×70 st 18 ميل گرد 37
1/5 متر براي 15 نفر - 40×10×68 st 19 تسمه 37
2 متر براي 15 نفر - 1/5×25×90 ust 20 ورق
1 20 متر براي 15 نفر - ×32Mm st 21 چهارگوش 37
3 متر براي 15 نفر - 1/2×42×140 ust 22 ورق
2/5 متر براي 15 نفر - 20×3×51 st 23 نبشي 37
3/5 متر براي 15 نفر - 1/2×20×175 ust 24 ورق 1403
2 متر براي 15 نفر - ∅30×12 st 25 ميل گرد 37
2 متر براي 15 نفر - ∅70×80 st 26 ميل گرد 37
4 متر براي 15 نفر - ∅60×190 st 27 ميل گرد 37
2 متر براي 15 نفر - ∅50×85 st 28 ميل گرد 37
3 متر براي 15 نفر - ∅60×140 st 29 ميل گرد 37
1 متر براي 15 نفر - ∅50×40 st 30 ميل گرد 37
1 متر براي 15 نفر - ∅50×30 st 31 ميل گرد 37
3 متر براي 15 نفر - ∅40×125 st 32 ميل گرد 37
1/5 متر براي 15 نفر - ∅100×60 st 33 ميل گرد 37
1/5 متر براي 15 نفر - ∅100×50 st 34 ميل گرد 37
3/5 متر براي 15 نفر - ∅50×150 st 35 ميل گرد 37
1/5 متر براي 15 نفر - ∅130×70 st 36 ميل گرد 37
2 متر براي 15 نفر - ∅300mm st 37 ميل گرد 37
3 متر براي 15 نفر - ∅25mm st 38 ميل گرد 37
3 متر براي 15 نفر - ∅20mm st 39 ميل گرد 37
4 متر براي 15 نفر - ∅12mm st 40 ميل گرد 37
42
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست مواد مصرفي رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف مواد مصرفي مشخصات تعداد كاربر استاندارد(نفر) ملاحظات
41 زيياتون جهت كلاس نقشه
كشي حروف برگردان يك سري كامل براي هرنفر -
42 پاك كن جهت كلاس
نقشه كشي
نرم يك عدد براي هر نفر -
43 برس جهت كلاس نقشه
كشي
مخصوص يك عدد براي هر نفر -
44 نوك اتود جهت كلاس
0/ نقشه كشي 5 0 از هر كدام يك عدد براي هر نفر - / 0و 9 / و 7 mm
جهت كلاس A 45 كاغذ 4
نقشه كشي
100 برگ 100 برگ براي هر نفر -
46 روپوش كارآموزجهت كلا س
نقشه كشي
سفيدرنگ 1 دست براي هر نفر -
6 ا ز هر كد ا م يك عد د بر ا ي هر نفر - ×6,8×8mm ( 47 رنده (تيغچه
10 ا ز هر كد ا م يك عد د بر ا ي هر نفر - ×10,12×12mm ( 48 رنده (تيغچه
14 هر د و نفر يك عدد ا ز هر كد ا م - ×14,16×16mm ( 49 رنده (تيغچه
5و 4و 3 هر د و نفر يك عدد ا ز هر كد ا م - mm ( 50 رنده (برش
ا ز هر كد ا م يك عد د بر ا ي هر نفر - ISO1-ISO 51 رنده هاي پيش ساخته 9
52 رنده هاي داخل تراش كيفي - متوسط ا ز هر كد ا م يك عد د بر ا ي هر نفر -
53 رنده هاي داخل تراش كيفي- بزرگ ا ز هر كد ا م يك عد د بر ا ي هر نفر -
12 و 10 و 8و 6 هر 4 نفر يك عدد ا ز هر كد ا م - mm 54 برقوي استوانه اي ثابت
55 برقوي استوانه اي ثابت 20 و 18 و 16 هر 4 نفر يك عدد ا ز هر كد ا م -
10-40 هر 8 نفر يك جعبه - mm 56 مته هاي ميلي متري جعبه اي
1 هرنفريك عدد - / 2/5 و 6 mm 57 مته مرغك 60 درجه
1-16 هر 4 نفر يك جعبه با اختلاف - mm 58 مته هاي ميلي متري جعبه اي
43
نام شغل : تراشكار درجه 1
( ليست مواد مصرفي رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف مواد مصرفي مشخصات تعداد كاربر استاندارد(نفر) ملاحظات
0/6-10 هر 8 نفر يك جعبه ا ز هر كدام - mm 59 مته هاي ميلي متري جعبه اي
20 و 18 و 16 و 14 هر 8 نفر يك جعبه ا ز هر كدام - mm HSS 60 مته
30 و 28 و 25 و 24 و 22 هر 8 نفر يك جعبه ا ز هر كدام - mm HSS 61 مته
1 ميليمتر هر 2 نفر يك عد د ا ز هر كد ا م - / 0و 2 / 62 قرقره آج موازي و ضربدري با گام 8
63 مته خزينه زاويه دار 60 و 90 درجه هر 8 نفر يك عدد -
هر 8نفريك جعبه - M3-M 64 جعبه حديده و قلاويز 12
65 عينك حفاظتي هرنفريك عدد -
66 برس مويي مولي متوسط هرنفريك عدد -
67 قرص سنگ سنباده زبر و متوسط هر 2نفريك عدددرطول دوره -
15 هرنفريك عدد - ×15×100mm 68 سنگ نفت
( فهرست منابع و نرم افزارهاي آموزشي( براساس كاربرگ شماره 9
رديف شرح
ندارد.

نوشته شده توسط  در ساعت 1:24 | لینک  | 

استاندارد مهارت و آموزشي
ابزار تيزكن
گروه برنامه ريزي درسي مكانيك
88/1/ تاريخ شروع اعتبار: 1
8-35/39/1/ كد استاندارد : 3
از كليه صاحب نظران
تقاضا دارد پيشنهادات و
نظرات خود را درباره
اين سند آموزشي به
نشاني هاي مذكور اعلام
نمايند.
معاونت پژوهش و برنامه ريزي : تهران - خيابان
آزادي- نبش چهارراه خوش - سازمان آموزش فني و
حرفه اي كشور- طبقه پنجم
تلفن: 66941516 دورنگار: 66941272
كد پستي : 1345653868
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR
دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران - خيابان
آزادي- خيابان خوش شمالي - تقاطع خوش و نصرت –
ساختمان فناوري اطلاعات و ارتباطات– طبقه چهارم
تلفن: 66944119 و 66944120 دورنگار 66944117
كد پستي : 1457777363
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR
1
نام شغل : ابزار تيز كن
خلاصه برنامه درسي
تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
آشنايي: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي/شناسايي: به مفهوم داشتن اطلاعات كامل/ اصول : به مفهوم مباني مطالب نظري/ توانايي: به مفهوم قدرت انجام كار
مشخصات عمومي شغل(براساس كاربرگ صفر)
ابزار تيز كن كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده راه اندازي انواع دستگاه
زدن و طراحي و ساخت ابزار فرم R ابزار تيز كن، تيز كردن انواع تيغه فرز، رنده، برقو، قلاويز، اشپرال زدن و
توسط دستگاه ابزار تيز كن برآيد.
( ويژگي هاي كارآموزورودي (براساس كاربرگ 11
حداقل ميزان تحصيلات : پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي: سلامت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: دارا بودن مدرك فرز كار درجه 2 يا تراش كار درجه 2
( طول دوره آموزشي (براساس كاربرگ 6 و 13
طول دوره آموزش : 165 ساعت
زمان آموزش نظري : 45 ساعت
زمان آموزش عملي : 120 ساعت
زمان كارآموزي در محيط كار : - ساعت
زمان اجراي پروژه : - ساعت
زمان سنجش مهارت : - ساعت
( روش ارزيابي مهارت كارآموز(براساس كاربرگ 7
% -1 امتياز سنجش نظري(دانش فني): 25
% -2 امتياز سنجش عملي : 75
% -2-1 امتياز سنجش مشاهده اي: 10
% -2-2 امتياز سنجش نتايج كار عملي: 65
( ويژگيهاي نيروي آموزشي (براساس كاربرگ 12
حداقل سطح تحصيلات : دارا بودن شرايط زير : حداقل دارا بودن مدرك ليسانس ساخت و توليد – مكانيك
و ماشين ابزار به همراه مدرك دوره پداگوژي داشتن گواهينامه مربيگري رشته مربوطه
2
نام شغل: ابزار تيز كن
( فهرست توانايي هاي شغل (براساس كاربرگ شماره 5
رديف كدبرنامه درسي عنوان توانايي
توانايي راه اندازي انواع دستگاه ابزار تيز كن
توانايي تيز كردن انواع تيغه فرز
توانايي تيز كردن انواع رنده
توانايي تيز كردن انواع برقو، قلاويز و مته الماسه
زدن R توانايي اشپرال زدن و
توانايي ساخت ابزار با تغيير فرم آن توسط دستگاه ابزار تيز كن
توانايي سرويس و نگهداري قسمتهاي مختلف ماشين
توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
3
نام شغل: ابزار تيز كن
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
5 3 1 توانايي راه اندازي انواع دستگاه ابزار تيز كن 2
1-1 آشنايي با متعلقات دستگاه ابزار تيز كن
- تايكپ ( مورس گير )
- آچار مخصوص سنگ
- خط كش مركز ياب
1-2 آشنايي با انواع سنگ ابزار تيز كن از نظر نوع جنس دانه بندي و فرم آن
1-3 آشنايي با پاك كننده هاي سنگ ابزار تيز كن
1-4 شناسايي رعايت اصول مقررات و حفاظت مربوطه
- رعايت نكات ايمني
1-5 شناسايي اصول راه اندازي انواع دستگاه ابزار تيز كن
- راه اندازي انواع دستگاه ابزار تيز كن
15 10 2 توانايي تيز كردن انواع تيغه فرز 5
2-1 آشنايي با زواياي برش تيغه فرز( زاويه آزاد، زاويه بران، زاويه مارپيچ فرز)
2-2 شناسايي اصول سنگ نسبت به نوع تيغه فرز( از نظر قطر و جنس آن)
2-3 شناسايي اصول تيزكردن انواع كف تيغه فرز ( از نظر قطر و زواياي برش)
- تيز كردن انواع تيغه فرز از نظر كف، قطر، و زواياي برش
2-4 شناسايي اصول تيز كردن انواع قطر تيغه فرز ( از نظر زوايا و اندازه مارپيچ
فرز)
2-5
شناسايي رعايت اصول مقررات و حفاظت مربوطه
- رعايت نكات ايمني
2-6 شناسايي اصول تيز كردن انواع تيغه فرز
4
نام شغل: ابزار تيز كن
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
19 14 3 توانايي تيز كردن انواع رنده 5
3-1 آشنايي با زواياي برش انواع رنده( آزاد- براده)
3-2 شناسايي اصول انتخاب نوع سنگ نسبت به نوع رنده ( از نظر زاويه و
فرم و جنس سنگ)
3-3 شناسايي اصول تيز كردن انواع رنده ( از نظر زاويه و فرم)
- تيز كردن انواع رنده ( از نظر زاويه و فرم)
3-4 شناسايي رعايت اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
36 30 4 توانايي تيز كردن انواع برقو، قلاويز و مته الماسه 6
4-1 آشنايي با زواياي برش انواع مته الماسه، و قلاويز
4-2 آشنايي با سنگ مخصوص ابزار تيز كن
4-3 آشنايي با وسايل تيز كردن برقو و مته الماس
- ساعت اندازه گيري، انواع كولت
4-4 آشنايي با خط كش مركز ياب
4-5 آشنايي با وسايل تيز كردن قلاويز
- انواع فشنگي ( مورسي- شش نظام – سه نظام)
4-6 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني
- رعايت نكات ايمني
4-7 شناسايي اصول تيز كردن انواع برقو، قلاويز و مته الماسه
- تيز كردن انواع مته الماس، برقوو قلاويز
5
نام شغل: ابزار تيز كن
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
40 30 زدن 10 R 5 توانايي اشپرال زدن و
زدن R 5-1 آشنايي با مفهوم اشپرال زدن و
5-2 آشنايي با متعلقات اشپرال زدن
زدن R 5-3 آشنايي با متعلقات
5-4 آشنايي با نصب اشپرال زدن به دستگاه ابزار تيز كردن
زدن به دستگاه ابزار تيز كن R 5-5 آشنايي با نصب
5-6 شناسايي اصول محاسبات اشپرال زدن
- اشپرال زدن و محاسبات مربوطه
زدن با ساعت اندازه گيري R 5-7 شناسايي اصول محاسبات
زدن و محاسبات مربوط به آن R -
زدن و اشپرال زدن R 5-8 آشنايي با وسايل
- مورس
- خط كش مركز ياب
- تقسيم كننده
- شش نظام
- مرغك و مته مرغك
- ساعت لنگ گيري
زدن نسبت به دستگاه ابزار R 5-9 شناسايي اصول محاسبات اشپرال زدن و
تيز كن
5-10 شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني مربوطه
- رعايت نكات ايمني
6
نام شغل: ابزار تيز كن
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
6 توانايي ساخت ابزار با تغيير فرم آن توسط دستگاه ابزار تيز
كن
35 25 10
6-1 آشنايي با مفهوم فرم دادن ابزار
6-2 شناسايي اصول محاسبات مربوطه
6-3 آشنايي با فرم دادن سنگ نسبت به ابزار
6-4 آشنايي با متعلقات دستگاه فرم دهنده سنگ
6-5 آشنايي با نصب دستگاه فرم دهنده به دستگاه ابزار تيز كن
- نصب دستگاه فرم دهنده به ابزار تيز كن
6-6 شناسايي ساخت ابزار يك لبه
6-7 شناسايي و تغيير فرم در انواع ابزار
- مته به مته چند پله اي
- فرز به فرز چند پله اي
6-8 شناسايي اصول مقررات و حفاظت ايمني مربوطه
- رعايت نكات ايمني
6-9 شناسايي اصول ساخت ابزار با تغيير فرم آن توسط دستگاه ابزار تيزكن
- ساخت ابزار با تغيير فرم آن توسط دستگاه ابزار تيزكن
4 2 7 توانايي سرويس و نگهداري قسمتهاي مختلف ماشين 2
7-1 آشنايي با محلهاي گريس خور و روغن خور قسمت هاي مختلف ماشين
آلات مربوطه
- روغن كاري و گريس كاري قسمت هاي مختلف ماشين
7-2 آشنايي با وسايل مخصوص نظافت و سرويس ماشين آلات
7
نام شغل: ابزار تيز كن
( اهداف و ريزبرنامه درسي (براساس كاربرگ شماره 6
زمان آموزش
شماره شرح
نظري عملي جمع
7-3 آشنايي با روغن هاي مورد مصرف در ماشين آلات مربوطه
7-4 شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن سرويس كردن
- رعايت نكات ايمني
7-5 شناسايي اصولي كه هنگام سرويس و نگهداري دستگاه بايد رعايت گردد
11 6 8 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 5
8-1 شناسايي اصول حفاظت فردي ( گوشي، عينك، دستكش، كفش ايمني و
لباس كار)
8-2 آشنايي با عوامل موثر بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث
8-3 آشنايي با تهويه مناسب كارگاه
8-4 شناسايي اصول تامين نور كافي كارگاه
8-5 آشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و نحوه استفاده از آن
8-6 شناسايي اصول رعايت ايمني كار با دستگاههاي دوار ( انواع سنگ و ...)
8-7 آشنايي با عوامل موثر در بروز حريق و اطفاء حريق
8-8 شناسايي اصول كار با انواع دستگاه سنگ
8-9 شناسايي اصول پوشش حفاظتي دستگاه
8-10 آشنايي با نحوه صحيح جابجايي قطعات
8-11 شناسايي اصول بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار درمحيط كار
8
نام شغل : ابزار تيز كن
( ليست تجهيزات رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف تجهيزات (يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
1 ابزار تيز كن متوسط 2 دستگاه براي هر
كارگاه
- -
2 متعلقات كامل دستگاه متوسط 2 سري براي هر كارگاه - -
3 گيره موازي متوسط 2 عدد براي هر كارگاه - -
4 گيره اونيورسال متوسط 2 عدد براي هر كارگاه - -
( ليست ابزار رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف ابزار(يك واحد) مشخصات فني
تعداد كاربر
استاندارد(نفر)
عمر مفيد و
استاندارد
ملاحظات
1 انواع سنگ سنباده هاي
معمولي
از هركدام 5 سري DiN 69120
براي هر كارگاه
- -
2 انواع سنگ سنباده
مخصوص تيز كردن ابزار
از هركدام 5 سري DiN 69149
براي هر كارگاه
- -
3 ميل دنده استاندارد در اندازه
هاي مختلف
از هركدام 2 سري
براي هر كارگاه
- -
( ليست مواد مصرفي رشته(براساس كاربرگ شماره 8
رديف مواد مصرفي مشخصات تعداد كاربر استاندارد(نفر) ملاحظات
1 انواع تيغه فرز استاندارد از هركدام يك سري براي هر كارگاه -
2 انواع رنده استاندارد از هركدام يك سري براي هر كارگاه -
3 انواع مته استاندارد از هركدام يك سري براي هر كارگاه -
4 انواع برقو استاندارد از هركدام يك سري براي هر كارگاه -
9
نام شغل : ابزار تيز كن
( فهرست منابع و نرم افزارهاي آموزشي( براساس كاربرگ شماره 9
رديف شرح
1 كتابهاي آموزش ابزار تيز كن موجود در بازار
هاي آموزش ابزار تيز كن موجود در بازار CD 2
نوشته شده توسط  در ساعت 1:30 | لینک  |